log

Özgür Uçkan

Göçebe Bilgi
social

Göçebe Yazı’nın “yeni” serüvenleri : S/Z ve Göstergeler İmparatorluğu

(Kitap-lık, S:22, Temmuz-Ağustos 1996)

“Bir ilk ve son kitap için, Yazının Sıfır Derecesi ve Aydınlık Oda (Camera Lucida) mutlu adlar. Dehşetli mutluluk, rastlantı ve alınyazısının dehşetli bir biçimde kararsızlaştırdığı. Şimdi hüznün, bugün benimkinin ve onda her zaman duyumsadığıma inandığım hüznün içinden geçerken, Roland Barthes’ı, güleryüzlü ve bezgin, umutsuz, yalnız, derinden inançsız, incelikli, kültürlü, epikürcü, her zaman bırakıp gitmeye hazır ve hiç sabırsızlık belirtisi göstermeyen, öze ilişkin sürekli, temelli bir düş kırıklığına uğramış biri olarak düşünmeyi seviyorum, hüzne rağmen, (kuşkusuz) hiçbir zevkten vazgeçmeden, aslında hepsini kendisine veren biri olarak düşünmeyi seviyorum onu. Sanki, ama emin olabileceğim izlenimini taşıyorum, ve yas tutan ailelerin safça söyledikleri gibi, bu düşünceyi severdi. Çevirin: Barthes’ın içime yazdığı, ama ne benim ne de onun gerçekten aslolanla ilgili bir etkimizin bulunmadığı, benim Barthes hakkındaki imgemim bendeki bu düşünceyi sevdiğini, şimdi burada ondan haz duyduğunu, bana gülümsediğini söylüyorum şimdi kendime.” (1)
Jacques Derrida

Roland Barthes’ın “kazayla” ölümünden bir yıl kadar sonra, onun ilk ve son kitaplarını yanına alarak bir adaya çekilen Derrida’nın, ondaki ölümlerin çoğulluğuna bakarken dostlukla çizdiği bu “imge”, bütün para-doksal görünümü ile, iki kitap arasında geçen bir yaşamın çoğulluğunu açığa vuruyor, Barthes’ın onca metinde (texte, ‘betik’), “metin olarak dünya”da okuduğu ve çok önemsediği çoğulluğu, özellikle de “göstergekırıcı” özelliğini onun “kişiliği”ne yansıtıyor. Barthes’ın dilimize yeni çevrilen iki kitabına “kapılar” açmaya yeltenen bu yazıya, onun kişiliğini gerçekten yansıtıp yansıtmadığını bilemeyeceğimiz ve bunu umursamadığımız, ama metinlerin düzanlamlara indirgenmeyip yananlamlarının çoğulluğunda yeniden, yeniden okunması/yazılması gerektiğini savunan birine yakıştığını düşündüğümüz bir imgeyi kapı olarak seçmeyi uygun bulduk. Derrida’nın dediği gibi, sanırız , “bu düşünceyi severdi”.

Barthes Kitaplığı’ndan dilimize iki yeni üye katıldı. İkisi de aynı yıl, 1970′de yayınlanmalarına rağmen, birbirlerinden oldukça farklı kitaplar. S/Z, Barthes’ın “göstergebilimsel serüven”inde özgün metin çözümlemesinin sağlam bir örneği olarak önemli bir aşamayı belirtirken, Göstergeler İmparatorluğu, adı üzerinde, bir ülkeyi, Japonya’yı çok farklı bir göstergeler dizgesi olarak okumakla birlikte bu serüvenin “kıyısında” yer alan bir tür, ama Barthes’a özgü bir tür “yolculuk albümü”. Ama her ikisi de Barthes’ın çözüme (déchiffrement) dayalı bakışıyla, “Büyük Dünya Metni”nin, ya da “metinler yığışımı olarak dünya”nın(2) çoğul okumalarının iki durağı. Zaten Barthes’ın en çarpıcı yanlarından biri de, bakışının kuşattığı alanın çoğulluğu. Açık Yapıt’ın yazarı Umberto Eco’yu, klasik Ortaçağ estetiği, avantgarde yazarlar ve kitle iletişim dünyasıyla eşzamanlı olarak ilgilenirken, yani kimilerine göre Tanrı’yla Şeytan’ı yüzleştirirken kapıldığı şizofreni duyumundan kurtaran etkenlerden biri de, Michelet’yle Brigitte Bardot’nun, Yazının Sıfır Derecesi’yle Mitolojiler’in bir arada bulunabildiği Barthes’ın evrenini tanıması, onun izini sürmesi olmuş (3). Bir yanda Michelet, Racine, Sade, Fourier, Loyola, Balzac, Goethe gibi aralarında birçok farklılıklar taşıyan yazarların metinleri, öte yanda birer metin olarak moda söylemleri, aşk söylemleri, çağdaş gündelik mitolojiler, Japonya, fotoğraf … Metinler, diller ve siyaset…

S / Z : Mitlerden kodlara

“Yapısal dilbilimin kurucusu” Ferdinand de Saussure’ün göstergebilimden de ilkesel olarak söz ettiği ve onu toplumbilimin, ya da bir tür toplumsal-ruhbilimin kapsamına soktuğu bilinir. Saussure’e göre dilbilim göstergebilimin alanına girer ve onun en gelişmiş dalıdır. Barthes ise göstergebilimin dilbilimin bir dalı olduğunu savunur, ama onun toplumsal boyutla olan dolaysız bağını vurgularken Saussure’ün önermesini izler. İlk bakışta şaşırtıcı gibi görünen, Mounin, Buyssens, Priéto gibi ortodoks Saussure’cülerin Barthes’ı dilbilim çevresinden dışlamak için ellerinden geleni yapmalarıdır; ama bu tutumun nedenleri kolaylıkla anlaşılabilir. Sausurre’ün izinden gittiklerini öne süren bu göstergebilimciler, sözde bilimsellik görünümü altına yerleştirdikleri kuramlarının onu zora koşacak olgularla yüzleşmesini engellemek için alanlarını bile isteye sınırlandırırlar ve armalar, telefon kodları gibi toplumsal boyuttan kopartılmış kurgusal dizgeler üzerinde çalışmayı yeğlerler. Barthes bu dizgelerde bile toplumsallık yatırımlarının biraz zor “temizlenebileceğini” söyler ince alayla ve trafik işaretlerinin toplumsal anlamlarından söz eder. Mounin, Barthes’ı göstergebilimle değil, “toplumsal ruhçözümlemesi”yle uğraşmakla suçlarken, aslında farkında olmadan usta bildiği Saussure’den kendisinin ne kadar uzak düştüğünü açığa vurmaktadır.

Barthes’ın, bilimsel hiyerarşi sorunu dışında, Saussure-sonrası dilbilimden ayrıldığı ve kendi göstergebilimsel yaklaşımının siyasal boyutunu kuran nokta ise, iletişimin dilin tek işlevi, dilin de yansız bir aygıt olarak görülmesine ve dilde yalnızca iletişimi olanaklı kılan düzanlamın gözetilmesine karşı çıkmasıdır. Hjelmslev’den ödünç aldığı yananlam anlayışını zenginleştirerek, Barthes dilin bir yananlamlar çoğulluğuyla kurulduğunu belirtir. Siyaset de burada belirir, ama konusal değil yapısal bir siyasettir bu: Yananlam, egemen sınıfın ideolojisinin ortaya çıktığı yerdir. Mitolojiler bu durumun örnekleriyle doludur. Bir reklâm afişinde, ya da bir basın makalesinde düzanlamı katlayan yananlamlar vardır ve yananlam ideolojinin yayılmasının en ayrıcalıklı aracıdır. Bu bakımdan, göstergebilimin “bilimsellik” savı aslında ideolojik bir eylemdir. Barthes’ın da içinde bulunduğu “Tel Quel” çevresinden Julia Kristeva bunu açıkça gösterir: “Göstergebilim’den söz ettiğimizde, (…) örnekçeler geliştirmeyi de düşünüyoruz: yani, yapısı bir başka dizgeye (incelenen dizgeye) benzeş ya da eşbiçimli biçimsel dizgeler” (4). Kendini ele aldığı dizgenin içine kapatan “bilimsel” göstergebilim, yananlamlarıyla egemen ideolojiyi taşıyan biçimsel (formel) dizgeler kurararak bu ideolojiyi yeniden üretir. Bu yapısıyla, ideolojinin sözde apaçıklığını doğal bir hakikat olarak konumlamasına, tarihsel kimliğini gizlemesine yardımcı olur. Barthes, özellikle Mitolojiler’de ideolojinin bu maskesini düşürmeye çalışmıştır. Yani, S/Z’in göstergekırıcısı olmadan önce işe mitkırıcılıkla başlamıştır.

Ama pek de kolay bir iş değildir bu. Eleştirel olması amaçlanan söylemin kurulduğu dil tarafından uysallaştırılması, mit üreticisi ve tüketicisi toplumsal makine tarafından sürekli “geri kazanılması” düş kırıcı olabilir (”öze ilişkin sürekli, temelli bir düş kırıklığı”). “Açığa vurmak, gizemi bozmak ya da mitselliği kırmanın kendisi söylem, tümce derlemesi, inandırmaya dayalı bildirime dönüştü.”, der Barthes 1971 tarihli bir makalesinde (5); bu makale, küçük-burjuva mitolojilerinin göstergebilimsel sökümünden, Mitolojiler’den, metin çözümüne, metni sözelbirimlere (lexie) ayırarak, yananlamların oluşturduğu kodları çözerek gösterge dizgelerini açığa çıkartma girişimine, S/Z’ye, hatta Göstergeler İmparatorluğu’nda açığa çıkan Batı eleştirisine geçişin ardındaki nedenler konusunda oldukça aydınlatıcıdır. “Gösteren bilimi yalnızca yer değiştirebilir ve daha ötede (geçici olarak) durabilir: göstergenin (çözümsel) ayrışımında değil artık, tam da onun kararsızlığında: Maskesi düşürülmesi gereken mitler değildir artık (doksa (sanı) bunu üstlenir), göstergenin kendisini sarsmak gerekir: bir bildirimin, bir çizginin, bir anlatının (gizil) anlamını açığa vurmak değil, anlamın temsiliyetinin kendisini çatlatmak; simgeleri değiştirmek ya da arındırmak değil, simgeselliğin kendisini tartışmak.” (6) Doksa, sanı, ortak kanının dili, “doğal” dilin yerini almıştır, onun masumluğunu örtünür. “Doksa’nın karşısına, para-doksal bile olsa bir başka doksa çıkartmak tuzağa düşmektir. Gerçek paradoksal, kendi gösterilenlerinin pıhtılaşmasını engelleyen, kırılmış, ufalanmış, parçalanmış bildirimdir. Söylemin bu parçalanması, dogmacılığın, kuralcılığın öteki yüzüdür; onlardan temelden ayrışıktır. Yalnızca bu ayrışıklıktan hareketle, kabullenilmiş düşüncelere, kültürel engellere karşı savaşım sürdürülebilir; o halde söylemi uyuşturucu çizgiselliğine yaranmaya bırakmayalım, gizli temsiliyet örnekçesini geçersiz kılmak için kıralım onu, bir ‘kırma’ ethiği üzerine kurulu yazısal ve/ya da eleştirel uygulamanın görev kuramı (déontologie) budur: ‘kırıcı’ olarak yazar.” (7)

Öteki’nin metnine gizlice girip onu parçalara ayırıp (lexie / sözelbirim’ler), onu yorumlayarak, değerlendirerek, göstergelerini “kırarak”, ağlarında, labirentlerinde yayılan kodları (düzgüleri) çözüme uğratarak, onunla “oynayarak” yeniden-yazmak. S/Z’de Öteki Balzac’tır, yeniden-yazılan “klasik metin” ise, bir dönemin kuramsal, ethik, siyasal, estetik bilgisini oluşturan kültürel içeriklerin, bildirimlerin yığışımını, yani bir ideolojiyi açığa vuran Sarrasine. Ama bu seçim keyfi değildir, metnin sunduğu geniş olanaklar da göz önünde tutulmuştur. Georges Bataille’ın bir yorumu Barthes’ın dikkatini bu metne çekmiştir. Bataille’a göre, Sarrasine ayrıcalıklı bir anlatıdır: “yaşam olanaklarını” ve aynı zamanda, “yazarının o anı yaşamadan bu aşırı olanakları göremeyeceği bir öfke anını açığa vuran” bir anlatı (8). Metnin, içerdiği “yaşam olanakları”yla bağıntılı olarak, Barthes’ın “mikro-ruhçözümsel” yaklaşımına uygun, yeniden-yazım aşamasında metinlerarası katmanlarda yazıyı erotikleştirme olanakları sunan zengin bir yapısı vardır (Kristeva’ya göre, bütün Barthes metinleri bir “dizgeleştirici katman” içerir (9)). S yontucu Sarrasine’dir, Z ise iğdiş edilmiş (castrato) Zambinella. Kitabın adı birçok olası anlamı içermesi bakımından, aynı zamanda girişilen çözümleme uğraşının tasarılarından birini de yansıtır: klasik bir metnin bir çok yananlamını açığa çıkartmayı amaçlayan çoğulcu bir eleştirinin sunduğu olanakları ortaya koyar. Bu olanaklar, metnin içinde “yaşam bulurlar”. Ayraç işaretine gelince, dilbilime ait bir işaret olarak bir paradigmanın iki ucu arasındaki ardışıklığı gösterir; ayrıca, dilbilim dilinde bunu “S Z’ye karşı” diye de okumak olasıdır (ki bu, S ile Z arasında bir geçirgenlik ilişkisini de öngörür, paradoksu olanaklı kılar) ve bu durum kitapta örneklenen birçok eleştirel okuma olanağı yaratır.

S/Z, yayınlandığı dönemde birçok eleştiri almış olsa da, kimsenin (”bilimsel” göstergebilimcileri belki bunun dışında tutabiliriz, onların duyduğu olsa olsa öfkeydi) karşı çıkmadığı birşey varsa, bu da metnin verdiği haz oldu. Bu, basit bir “okuma hazzı” değil, Barthes’ın yazısına içkin bir arzu boyutudur. Barthes’ın metninin, “kırmayı” amaçladığı gösterge düzeninden, ele aldığı klasik metnin temsiliyet ideolojisinden, sözmerkezciliğin gizil etkisinden tümüyle kurtulamadığı, yeterince yıkıcı bir söylem geliştiremediği biçiminde eleştiriler getirilebilir, getirildi. Hatta bunların bazılarını, tıpkı Mitolojiler’i için yaptığı gibi Barthes’ın kendisi geliştirdi (belki “düş kırıklığıyla”, ama gülümseyerek). Okurken duyulan karşı konulamaz hazzın yanı sıra, kitapta geliştirilen çoğulluk anlayışının belli boyutları, çoğul arzunun yerleştiği “dizgeleştirici katman”lar, son derece özgün “açıklamalı olarak içindekiler”in haritasını çıkardığı metinlerarasılık, “yazılabilir metin”, parçalanmış, sürekli kurulup bozulan devingen, göçebe, yayılan ve yayılırken başkalarını da “dölleyen” uçsuz metin düşüncesi verimliliğini koruyor, düşünülmeyi bekliyor (10). Ve “yazılabilir”…

Bunlarla beraber ve bunların ötesinde, metinle yaşanılan deneyimin, eğer okuyucu anlam ya da dizge birliği peşinde değilse, hiç de düşkırıcı olmadığını ekleyelim: S/Z, onu iğdiş etmeye kalkmazsak, düşlere göstergelere davrandığı gibi davranmaz. “Betik, oluştuğu sürece, gözlerimizin önünde dantelci kızın parmaklarının altında doğacak bir Valenciennes danteline benzer: başlatılmış her kesit, yanındaki çalışırken geçici olarak devinimsiz bekleyen bir iğ gibi asılır; sonra onun sırası geldiğinde, el ipliği yeniden alır, kasnağın üstüne getirir; ve desen ortaya çıkmaya başladıkça, her iplik, onu tutan ve yavaş yavaş yerini değiştirdiğimiz bir iğneyle ilerlemesini belirtir: kesitin öğeleri de böyledir: ilerleyen bir anlam yatırımı amacıyla doldurulmuş, sonra da aşılmış konumlardır bunlar. Bu süreç tüm betik için geçerlidir. Çalışmanın içine alınır alınmaz, düzgülerin bütünü okumanın ilerleyişi içinde bir örgü oluşturur (betik, dokuma ve örgü, aynı şeydir*); her iplik, her düzgü bir sestir; örülmüş -ya da örücü- bu sesler yazıyı oluştururlar: yalnız olduğunda ses çalışmaz, hiçbir şeyi dönüştürmez: dile getirir; ama el devinimsiz iplikleri bir araya getirmek ve birbirine dolamak için araya girer girmez, çalışma vardır, dönüşüm vardır. (…) Betik sonuçta bir tapınma nesnesidir; ve fazlasıyla kaypak bir okumayla onu anlam birliğine indirgemek örgüyü kesmektir, iğdiş edici edimi geçekleştirmektir.” (11)

Göstergeler İmparatorluğu : anlam yitimine doğru bir yolculuk

Daha önce de söylediğimiz gibi, bu bir “yolculuk albümü”. Okuma olarak yolculuk, eğretilemelerle kurulu bir metin/yol’da. İlk bakışta, kavrayışı ne kadar keskin olursa olsun, bir kaç haftalığına konferans vermek üzere gittiği bir uzak ve tümüyle yabancı ülkeden getirdiği imgeleri “değerlendiren” bir batılının hoş, “egzotik” bir “yolculuk albümü”. Ama metnin sunduğu yolculuk olanakları bu ilk izlenimi kısa zamanda siliyor. Silinme, boşluğa ulaşma, “anlam yitimi”, satori, metnin eğretilemeler dizisi yaratan “kaynağı” zaten. Barthes’ın metinleri arasında “kıyıda” olması da önemini azaltmıyor. Bir başka kıyıya doğru yolculuğa çıkan bir metin. Yola çıkılan evrenin en az iki yüzyıldır egemen sözmerkezciliğinin, etnikmerkezciliğinin, özseverliğinin ağır bagajını arkada bırakmayı gerektiren, onları anlam yitimine uğratarak arındıkça ilerlenen bir yolculuk. Bir tür boşlukla yüzleşme deneyimi. Ve dönüşte, yazarken/yeniden-okurken, çıkılan yolun anısının, yolcunun içinde oluşan boşluğa saldıran özsever Söz’le yeniden-yüzleşme deneyimi. Yersiz-yurtsuzlaştırıcı bir merkez-kaç deneyimi. Barthes metinlerine özgü o hazza, bu metinde yolculuğun verdiği bütün bir serüven duyumu eşlik ediyor (”yoldaşlık” mı demeli?).

Barthes’ın metnini, onca sinologun, “japonolog”un o tarihe dek (yaklaşık yirmi yıldır) sürdürdüğü çalışmaların bir türlü arınamadığı batı sözmerkezci ideolojisinin yatırımından (”Zen’in yeni-hristiyan özümsenmesi”, Heian edebiyatının ‘ruhbilimci’ nitelikleri” vb.) kurtaran, neredeyse bir Marcel Granet’nin “materyalist” Doğu okumalarının derinliğine yaklaştıran, yine onun metinlerarası çoğulluğun peşinde olmasıdır. Bu, metnini, fantazm üretici örnekçelerin kurgulanmasının değil, “materyalist” bir bakışla farklılıkların kavranmasının ortaya çıktığı bir yapısallık düzeyine çıkartır. Japon toplumsal praksislerinin Barthes tarzında okunması, bu yüzden, (eski ve “yeni” oryantalizmlerin çekiminden tümüyle arınmış olarak) Batı’da egemen olan temsiliyet dizgelerinin, belli bir “Akıl” anlayışının kendini “doğal”lık maskesiyle gizlediği sözmerkezci ideolojinin yörüngesindeki gösterge düzeninin kusursuz bir biçimde tutarlı eleştirisinin olanaklarını kurar.

“Bir Doğu özüne aşkla baktığım yok. Doğu beni ilgilendirmiyor, yalnızca bir çizgi birikimi sunuyor bana, bu birikimin eyleme geçirilmesi, bulgulanmış oyunu, bizimkinden tümüyle kopuk, işitilmedik bir simgesel dizge düşüncesini ‘okşamamı’ sağlıyor. Doğu’nun ele alınışında amaçlanabilecek olan şey, (gözümüze çok çekici de görünseler) başka simgeler değil, bir başka doğa-ötesi, bir başka bilgelik değil; simgesel dizgelerin özelliğinde bir fark, bir değişim, bir devrim olanağı. Bir gün kendi karanlığımızın tarihini yazmak, kendi özseverliğimizin (narcissisme) yoğunluğunu ortaya çıkarmak, yüzyıllar içinde bazı bazı işitebildiğimiz birkaç farklılık çağrısını, ister istemez bunları izlemiş olan ve Doğu’ya ilişkin bilgisizliğimizi bildik diller (Voltaire’in, Revue Asiatique’in, Loti’nin ya da Air France’ın Doğu’su) yardımıyla yumuşatmaya yönelen düşüngüsel düzeltmeleri elden geçirmek gerekir.” (12) Metin kendisini bildik dillerden arındırmaya çalışırken yüzleştiği Göstergeler İmparatorluğu’nu iki eğretileme dizisinden hareketle anlamaya çalışır: Yazı ve Boşluk eğretilemeleriyle… Zaten göstergelerin boş oldukları oranda güçlü olduğu bir İmparatorluk’tur söz konusu olan. Batı gösterge yönetiminin (sémiocratie) tiranca çalışan aklının alamayacağı bir para-doksa. “Yazar hiçbir zaman, hiçbir anlamda, Japonya’nın fotoğrafını çekmedi. Daha çok bunun tersi olmalı: Japonya onu sayısız ışıltılarla benekledi; daha da iyisi: Japonya onu yazı durumuna getirdi. Bu durum da kişinin kimi sarsılmalarının, eski okumaların tersine dönüşünün, nesne hiçbir zaman anlamlı, çekici olmaktan çıkmadan, anlamın bir sarsılışının, yeri doldurulamayacak bir boşluk noktasına parçalanıp tükenişinin gerçekleştiği durumun ta kendisi. Gerçekte, yazı da, kendi yordamınca, bir satoridir: satori (Zen’de olay) bilgiyi, özneyi sarsan az ya da çok güçlü (hiç de görkemli olmayan) bir yer sarsıntısıdır; bir söz boşluğu gerçekleştirir. Yazıyı oluşturan da bir söz boşluğudur; Zen’in her türlü anlamdan bağışık bir durumda, bahçeleri, devinileri, evleri, demetleri, yüzleri, şiddeti yazmakta kullandığı çizgiler buradan kalkar.” (13) Her şey yazı olur, öğrencilerin şiddeti bir “kitle yazısı”, Zen bahçesi, çiçek, ayak izleri gibi bildik sözden arınmış bir “dilsiz yazı”, kent süregelen boş-merkezli bir metin, bir “düşünceyazısı”, tümü “söz boşluğu”nun havalandırdığı bir dilde yazılan.

Sonra hayku’nun, göstergeleri boş ve güçlü bu İmparatorluk’un “boşluk ekonomisi”nin, Zen’in gerçeğinin iyi bir örneğini oluşturduğu, “dilin durduğu” an gelir. “Böylece tüm Zen (haykai yalnızca yazınsal dalıdır onun) dili durdurmaya, içimizde sürekli biçimde, uykumuzda bile (alıştırmacıların uyuması belki de bu nedenle engellenir) yayın yapan şu bir tür iç telsizi kırmaya, tinin önlenemez gevezeliğini boşaltmaya, uyuşturmaya, kurutmaya yönelik uçsuz bucaksız bir kılgı olarak belirir; belki Zen’de satori diye adlandırılan ve Batılılarca ancak hafiften hristiyan sözcüklerle (esin, açımlama, sezgi) çevrilebilen şey de dilin ürküntü veren bir askıda-kalmasından, içimizde İzgelerin egemenliğine son veren beyazlıktan, kişiliğimizi oluşturan şu iç ezberin kesilmesinden başka bir şey değildir; bu dil-sizlik durumu bir kurtuluşsa, Buddhacı deneyde ikincil düşüncelerin (düşüncenin düşüncesi) hızla çoğalması ya da, isterseniz, durmamacasına fazladan gösterilenlerin eklenmesi -dilin elinde tuttuğu ve örnekçesini oluşturduğu daire- bir tıkanma olarak belirdiği içindir: dilin kusurlu sonsuzluğunu kıransa, tersine, ikinci düşüncenin yokoluşudur. Öyle görünüyor ki, tüm bu deneylerde, dili söylenmezin gizemsel sessizliği altında ezmek değil, onu ölçmek, döndükçe şu saplantılı simgeyle yer değiştirme oyununu getiren bu sözsel topacı durdurmak söz konusudur. Kısacası saldırılan şey, anlambilimsel işlem olarak simgedir.”14

O sözsel topaç, bu metnin yazıldığı tarihte olduğundan çok daha hızla dönüyor. “Teknolojik hız” kavramı, başta görsel-işitsel teknoloji olmak üzere, savaştan cinselliğe yaşamın her alanını giderek daha hızla yönetiyor. Gürültüden sağırlaşmış, görsel bombardımandan körleşmiş, en dehşetli şiddetin, kendini “doğa”mıza yatırarak yasalaştıran gündelik şiddetin iğdiş edilmiş atıl seyircilerine dönüştüğümüz bir zamanda, satorinin boşluk deneyiminin şoku sanal gettolarımızın kalın duvarlarını delecek bir araç olabilir. Ne olursa olsun bir an durmaya gereksinimimiz var. “Gösteri toplumu”nun kesintisiz olarak yeniden-ürettiği yanılsama girdabını, Bashô’nun haykusu an’ın zamansız sürekliliğine açılan bir şimşek çakımı süresinde durdurabilir:

“Gel de hayran kalma
‘Yaşam Geçici’ diye düşünmeyene
Bir şimşek görünce!”

Notlar

1  Jacques Derrida, “Les morts de Roland Barthes” , Psyché, Galilée, 1987, sf. 275
2  Françoise Gaillard, “Roland Barthes ‘Sémioclaste’?”, L’Arc – Barthes, 1974, sf. 17
3 Umberto Eco’yla söyleşi : Jean-Jacques Brochier ve Mario Fusco, “De L’Œuvre ouverte au Pendule de Foucault”, Magazine Littéraire, Şubat 1989
4 Julia Kristeva, Tel Quel, Théorie d’ensemble içinde, Seuil, 1968, sf. 81
5 Roland Barthes, “Changer l’objet lui-même”, Esprit, Nisan 1971
6 R. Barthes, a.g.y.
7 F. Gaillard, a.g.y.
8 Georges Bataille, Le Bleu du ciel, J.-J. Pauvert, 1957, sf.7
9 J. Kristeva, “Comment parler à la littérature”, Tel Quel, N: 47
10  “Yazılabilir betik hiç bitmeyen bir şimdiki zamandır, sonuç bildiren hiçbir söz üzerinde yer alamaz (çünkü bu, kaçınılmaz olarak geçmişe dönüştürürdü onu); yazılabilir betik, tekil bir dizgenin dünyanın sonsuz oyununun (oyun olarak dünyanın) içinden geçerek onu kesip, durdurup, eğip büküp girişlerin çokluğuna, ağların açıklığına, dillerin sonsuzluğuna gelmeden önce, yazmakta olan biziz. Yazılabilirlik romanlaşmamış romansılık, şiirleşmemiş şiirsellik, yazıya dökülmemiş deneme, biçemi olmayan yazı, ürünleşmemiş üretim, yapılaşmamış yapılanmadır. (…) Bu ülküsel betikte, ağlar çok sayıdadır ve, hiçbiri diğerinin üstünde olmaksızın, kendi aralarında işlerler; bu betik gösterilenlerden oluşmuş bir yapı değil de gösterenlerden oluşmuş bir galaksidir; başlangıcı yoktur, tersine çevrilebilir; hiçbirinin kesinlikle en önemlisi olduğunu söyleyemeyeceğimiz bir çok girişten geçerek varırız oraya…” (S/Z, YKY, sf.3) Ya da, Barthes’ın yakın etkileşimde olduğu bir düşünürün, Jean-Joseph Goux’nun deyişiyle, “… henüz düşünülmemiş şebeke düşüncesi, çokdüğümlü ve temsiliyet-dışı bir düzenleme, bir metin düşüncesi… hiçbir şeyin adlandıramayacağı metin. Adsız, bölümsüz. Başsız, büyük harfsiz.” (”Numismatique II”, Tel Quel, N: 36)
* metin,betik-texte, dokuma-tissu ve örgü-tresse. Bu ilişki Hint-Avrupa kökenli dillerin çoğunda gözlenir. Gerçekten de texte, textile, texture… dizisi arasındaki geçirgen ağsı-ilişki çok çarpıcıdır.
11  S/Z, sf. 68
12 Göstergeler İmparatorluğu, YKY, sf. 12
13  a.g.e., sf. 12-13
14 a.g.e., sf. 79-80
Toplam Yorum: ...
 • 2017-01-18 16:29:52 +0200
  <a href="http://4tow.ru/tako-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-hbu-vertigo"&gt;tako качели напольные hbu vertigo</a> http://alkapi.ru/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5 - красивые платья на таобао на русском языке
 • 2017-01-31 11:48:41 +0200
  <a href="http://102hp.ru/seks-igrushki/zhenshhyna-v-godax-porno-foto"&gt;женщына в годах порно фото</a> http://8martoff.ru/skrytaya-kamera/devushki-erotika-i-pornuxa - девушки эротика и порнуха
 • 2017-06-17 09:14:13 +0300
  Can You Buy Amoxicillin Online <a href=http://cost-of-levitra.buylevi.com>Cost Of Levitra</a> Finax Generic Propecia 1mg Cialis Non Rembourse <a href=http://strattera.ccrpdc.com/buy-atomoxetine-online-india.php>Buy Atomoxetine Online India</a> Discount Amoxicilina Bacterial Infections Rx Express Online <a href=http://viagra-dosage.via100mg.com>Viagra Dosage</a> Propecia Success Rates Acticin Best Website Without Dr Approval <a href=http://order-kamagra-tablets.kamagpills.com>Order Kamagra Tablets</a> Real Progesterone Visa No Physician Approval Store buy accutane for acne <a href=http://dapoxetine-online-pharmacy.priliorder.com>Dapoxetine Online Pharmacy</a> Buy Celebrex 200 Mg Controindicazioni Cialis <a href=http://cial40mg.com/tadalafil-online.php>Tadalafil Online</a> Cialis 10 Mg Dosis
 • 2017-06-22 17:34:56 +0300
  Orlistat Essential <a href=http://viagra-online-fast.viasample.com>Viagra Online Fast</a> Discount fedex isotretinoin with overnight delivery medication overseas Precio Viagra Autentica <a href=http://viacheap.com>buy viagra</a> Generique Levitra Achat Zithromax Ten Days <a href=http://purchase-viagra.viasample.com>Purchase Viagra</a> Zithromax Side Effects Rash Legally Levaquin Medication Discount Store Amex Accepted <a href=http://cialis-online-no.cial5mg.com>Cialis Online No</a> Mejor Que La Viagra Viagra A Paris En Saint <a href=http://cialusa.com>cialis</a> Viagra Generique Prix Cephalexin Mixed <a href=http://cialcheap.com/cheap-cialis-40mg.php>Cheap Cialis 40mg</a> Viagra Gold Cialis Journalier <a href=http://costofvia.com/canadian-viagra.php>Canadian Viagra</a> Propecia Para La Mujer Propecia 12 Weeks <a href=http://genericvia.com/viagra-free-trial.php>Viagra Free Trial</a> Provera 5mg Tab Sale Generic Pyridium Tablets Real Low Price <a href=http://levipill.com/levitra-pills-online.php>Levitra Pills Online</a> Drug Cephalexin Viagra Serve La Ricetta <a href=http://etrobax.com>cialis</a> Acheter Du Cialis En Pharmacie Progesterone Website Pills C.O.D. No Prescription <a href=http://cialcost.com/tadalafil-generic.php>Tadalafil Generic</a> Synthroid For Sale Gnc Cialis Contre Levitra <a href=http://bpdrugs.com/brand-cialis.php>Brand Cialis</a> Amoxicillin Chills Levitra Se Puede Comprar Sin Receta <a href=http://leviplus.com/levitra-online-forum.php>Levitra Online Forum</a> Brand Cialis Online Viagra Quebec Canada <a href=http://buy-levitra-low-price.leviorder.com>Buy Levitra Low Price</a> Priligy 60 Mg Kaufen Healthy Men Viagra Offer <a href=http://levipills.com/order-levitra-online.php>Order Levitra Online</a> Propecia Steiner Cialis Generico Costo <a href=http://buylevitraeufast.com/buy-levitra-20mg.php>Buy Levitra 20mg</a> Levothroid Amoxicillin Dental Infections <a href=http://purchase-generic-cialis.cialorder.com>Purchase Generic Cialis</a> Ajanta Kamagra 100 Finax Generic Propecia Hair Loss <a href=http://levipills.com/comprar-levitra.php>Comprar Levitra</a> Que Es La Viagra Femenina Amerimedrx <a href=http://viaprices.com>viagra</a> Cialis Generique Andorre Amoxicillin Dosage Dental <a href=http://cheapest-cialis-online.ordercial.com>Cheapest Cialis Online</a> Composition Du Clomid Isotretinoin For Sale Internet <a href=http://cialis-20mg-price.BuyCial.com>Cialis 20mg Price</a> Cialisis 20mg Online Purchase Rem Again <a href=http://brandcial.com/buy-cheap-cialis-on-line.php>Buy Cheap Cialis On Line</a> Kwikmed Coupons Discount Online Free Shipping Levaquin C.O.D. Next Day Mastercard <a href=http://dprixe.com>cialis online pharmacy</a> Discount Real Acticin In Germany Drugs Pharmacy With Free Shipping Cialis 5 Mg Efectos Secundarios <a href=http://levipill.com/low-price-levitra.php>Low Price Levitra</a> Buy 100 Mg Viagra Viagra Professional Wiki <a href=http://viasamples.com/order-viagra-onlines.php>Order Viagra Onlines</a> Rx Propecia Online Purchase Fluoxetine Medication Quick Shipping Low Price <a href=http://viagra.cialpills.com/generic-viagra-100mg.php>Generic Viagra 100mg</a> Order Viagra Online Female Cialis In Nurnberg <a href=http://viagra-cialis.cialorder.com>Viagra Cialis</a> 5135.1 Filitra Vardenafil Tablets <a href=http://bpdrugs.com/cialis-tadalafil.php>Cialis Tadalafil</a> Zithromax Weekly Avodart Outside The Usa <a href=http://priligy-on-line.priliorder.com>Priligy On Line</a> Composition Du Viagra Phenergan Online Without Prescription <a href=http://viacheap.com>viagra</a> Parenteral Penicillin Versus Oral Amoxicillin Levitra On Sale <a href=http://viasamples.com/fast-shipping-viagra.php>Fast Shipping Viagra</a> Levitra Generika Kaufen Forum Propecia Wirkt Nicht Mehr <a href=http://buylevitraeufast.com/levitra-cost.php>Levitra Cost</a> Cialis China Made Cialis 5 Mg Son Prix <a href=http://leviusa.com>buy levitra super active online</a> Viagra Quale Dosaggio Order Now Macrobid <a href=http://dprixe.com>viagra online prescription</a> Effet Du Cialis 10mg Compare Viagra To Generic <a href=http://cheap-cheap-viagra.viaforsale.com>Cheap Cheap Viagra</a> Brand Name Viagra By Pfizer Comprar Cialis Levitra Viagra <a href=http://bpdrugs.com/cialis-20mg-price.php>Cialis 20mg Price</a> What Do You Use Amoxicillin For Viagra Pour Rire <a href=http://cialcost.com/generic-cialis-pricing.php>Generic Cialis Pricing</a> Normal Dose For Amoxicillin Priligy Generico Opiniones <a href=http://propecia-tablets.propecpills.com>Propecia Tablets</a> Kamagra Generic Viagra Cephalexin For Dogs Soide Effects <a href=http://levipills.com/buy-levitra-20mg.php>Buy Levitra 20mg</a> Healthyman.Co Levaquin 750mg <a href=http://buylevitraeufast.com/cheap-levitra-online.php>Cheap Levitra Online</a> Buy Prevacid Solutab Canada
 • 2017-06-25 10:56:09 +0300
  Online Ordering Propecia <a href=http://cialis-40mg.cial5mg.com>Cialis 40mg</a> Cheap Cialis Generic Online
 • 2017-06-29 10:29:34 +0300
  Propecia Precio Comprar <a href=http://cialprices.com>generic cialis</a> Kamagra Carrefour
 • 2017-07-07 06:22:06 +0300
  Kamagra Falschung <a href=http://levinorx.com>online pharmacy</a> Viagra Shop Billig
 • 2017-07-07 22:46:31 +0300
  Riesgos Del Propecia <a href=http://levinorx.com>online pharmacy</a> Zithromax Viral Infection
 • 2017-07-11 05:33:15 +0300
  Buy Buspirone Online U.K <a href=http://pricescial.com>cheap cialis</a> Viagra Cialis Levitra Sample Pack
 • 2017-07-12 09:42:38 +0300
  Kamagra In Usa <a href=http://levinorx.com>generic viagra</a> Le Viagra Est Il Efficace
 • 2017-07-19 05:22:57 +0300
  Buy Prescription Drugs From India <a href=http://levinorx.com>viagra online</a> Prescriptionpillspharmacyrx.Ru
 • 2017-07-19 23:14:40 +0300
  university assignment writing help <a href=http://writingservicestop.com/>order cheap essay </a> live homework help zip code <a href="http://writingservicestop.com/">need economics homework help </a> need an essay written somerset ky
 • 2017-07-22 17:37:41 +0300
  viagra premature ejaculation <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> mdma viagra
 • 2017-07-22 17:39:33 +0300
  quick forum readtopic viagra answer search <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> free get viagra
 • 2017-07-22 17:41:32 +0300
  viagra and generic <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> edinburgh 18 pages viagra good search
 • 2017-07-22 18:27:19 +0300
  viagra geniric <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> testimonials viagra treatment
 • 2017-07-22 18:30:26 +0300
  viagra no prescription online india <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> will viagra work on young males
 • 2017-07-22 18:33:22 +0300
  penegra generic viagra silagra penegra cumwithus <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> what viagra does
 • 2017-07-22 18:35:36 +0300
  viagra for masturbation <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> pharmacy online viagra
 • 2017-07-22 19:21:39 +0300
  viagra medication prescription levitra cialis propecia <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic low price viagra </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra therapy after prostate surgery </a> viagra prozac
 • 2017-07-22 19:26:48 +0300
  su viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra without prescription paypal </a> viagra switch plate
 • 2017-07-22 20:10:46 +0300
  generic viagra india trial pack <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> viagra associated with hearing loss
 • 2017-07-22 20:12:46 +0300
  low blood pressure viagra warning <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> free info mail viagra
 • 2017-07-22 20:17:21 +0300
  medicaid paying for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">natural alternative to viagra </a> viagra generic pharmacy iframe
 • 2017-07-22 20:18:03 +0300
  erections while on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">how viagra effects women side effects </a> meloxicam viagra interactions
 • 2017-07-22 21:04:28 +0300
  news about viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> effects of viagra on normal males
 • 2017-07-22 21:05:08 +0300
  how do i get viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>does viagra work for women </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> does alka seltzer enhance viagra
 • 2017-07-22 21:09:37 +0300
  district of columbia viagra flomax interaction <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> when does viagra typically not work
 • 2017-07-22 21:09:37 +0300
  kamagra viagra supplier <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> best life viagra
 • 2017-07-22 21:56:01 +0300
  viagra other uses <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra if you dont need it
 • 2017-07-22 21:56:03 +0300
  viagra for recreational use <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> persuasive essay sample viagra
 • 2017-07-22 22:01:09 +0300
  viagra without perscription <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> online purchase viagra
 • 2017-07-22 22:01:10 +0300
  viagra litigation <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra sverige
 • 2017-07-22 22:47:14 +0300
  generic information viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra and birth control
 • 2017-07-22 22:47:16 +0300
  safe online viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>url </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">denmark in viagra </a> buy viagra cheapest
 • 2017-07-22 22:53:05 +0300
  viagra burning pain right side <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> scary movie 4 viagra
 • 2017-07-22 22:53:27 +0300
  viagra milligrams <a href=http://buyviagraerxonline.com/>homepage </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">patient assistance for viagra </a> recommended dosage for viagra
 • 2017-07-22 23:40:29 +0300
  generic viagra without perscription 10 pills <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra blogspot
 • 2017-07-22 23:40:32 +0300
  napraxen viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> using viagra
 • 2017-07-22 23:45:51 +0300
  online order for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> mark martin tam caliber viagra hauler
 • 2017-07-23 00:36:50 +0300
  alternative keyword viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> ultram viagra vioxx xenical
 • 2017-07-23 00:37:48 +0300
  online viagra in 24h <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> do women enjoy viagra
 • 2017-07-23 01:24:50 +0300
  viagra com <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> edinburgh report search pages viagra phentermine
 • 2017-07-23 01:28:36 +0300
  female herbal viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> stay up viagra prescription pack ep
 • 2017-07-23 01:31:13 +0300
  viagra au <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> 3.43 n online order viagra
 • 2017-07-23 02:18:43 +0300
  edinburgh uk viagra pages search news <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> what if viagra does not work
 • 2017-07-23 02:18:43 +0300
  first days viagra sales tesco <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> silagra brand name viagra cumwithus com
 • 2017-07-23 02:21:24 +0300
  life with viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra warning
 • 2017-07-23 02:24:56 +0300
  viagra health risk <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> herbal viagra australia
 • 2017-07-23 03:12:01 +0300
  best deals on cialis viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">the truth about viagra soft tabs </a> health forums viagra without prescription
 • 2017-07-23 03:18:16 +0300
  buy viagra from india <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> kamagra generic viagra soft 100
 • 2017-07-23 04:05:46 +0300
  girls on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> cheaper viagra levitra cialis
 • 2017-07-23 04:05:49 +0300
  ingredients to viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>дё»йЎµ </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra performance enhancing drug sports
 • 2017-07-23 04:07:15 +0300
  viagra tv commericals <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> begining viagra dose
 • 2017-07-23 04:11:41 +0300
  woman viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>female viagra without a prescription </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra for pe
 • 2017-07-23 04:59:44 +0300
  viagra cialis levitra canada <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra cyalis levitra compared
 • 2017-07-23 05:00:07 +0300
  review online viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> can viagra be outdated
 • 2017-07-23 05:02:55 +0300
  viagra lessen side effects <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy online viagra where </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> tegra viagra
 • 2017-07-23 05:06:32 +0300
  generic viagra 100 mg compare price <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> natural viagra substitutes
 • 2017-07-23 05:52:45 +0300
  canadian approved female viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> how do viagra and cialis work
 • 2017-07-23 06:00:09 +0300
  viagra mixed with nitric oxide <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> female women viagra
 • 2017-07-23 06:45:10 +0300
  effects side viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>www </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> regalis and viagra
 • 2017-07-23 06:54:01 +0300
  herbal link viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> can you become addicted to viagra
 • 2017-07-23 07:37:49 +0300
  viagra oyster <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> viagra ergogenic use by ron lebard
 • 2017-07-23 07:37:52 +0300
  charlie sheen viagra scary movie <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> generic viagra companies
 • 2017-07-23 07:47:35 +0300
  viagra versus cialis espa ol <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra user experiences
 • 2017-07-23 07:47:46 +0300
  ciallis or viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> 50mg of viagra doesn't work
 • 2017-07-23 08:40:12 +0300
  viagra search edinburgh ago hours <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra and hair growth treatment
 • 2017-07-23 08:40:14 +0300
  mother medical uses for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra r
 • 2017-07-23 09:19:52 +0300
  viagra and anesthesia <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> nc women viagra
 • 2017-07-23 09:32:19 +0300
  50mg of viagra doesn't work <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra side effects long term
 • 2017-07-23 09:32:19 +0300
  online viagra consumer check <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> effects of alcohol on viagra
 • 2017-07-23 10:12:25 +0300
  price of viagra in milwaukee <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra 100 free shipping
 • 2017-07-23 10:25:17 +0300
  generic viagra canadian pharmacy <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">webseite </a> what is better cialis or viagra
 • 2017-07-23 11:03:27 +0300
  viagra and watermellon <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> sites computer viagra edinburgh pages
 • 2017-07-23 11:03:39 +0300
  viagra mastercard <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra low bloood pressure </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> canadian pharmacy online viagra
 • 2017-07-23 11:17:32 +0300
  drink female viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> viagra and weight lifting
 • 2017-07-23 11:54:41 +0300
  viagra store <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra movies
 • 2017-07-23 11:54:41 +0300
  viagra usage instructions <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra's other uses
 • 2017-07-23 12:09:48 +0300
  what is the safe viagra dosage <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra side effect
 • 2017-07-23 12:09:52 +0300
  contraindication epinephrine viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra perscription online
 • 2017-07-23 12:47:09 +0300
  alkohol and viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">is viagra online safe </a> viagra cheap india pharmacy
 • 2017-07-23 12:47:22 +0300
  viagra in deutschland <a href=http://buyviagraerxonline.com/>website </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> buy viagra onli ne
 • 2017-07-23 13:02:19 +0300
  viagra delivered from uk pharmacy <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> pages edinburgh search viagra find
 • 2017-07-23 13:02:25 +0300
  ketamine viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> combine viagra and cialis effects
 • 2017-07-23 13:38:48 +0300
  cialis soft drug generic levitra propecia store viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> up viagra teens
 • 2017-07-23 13:39:29 +0300
  sides effect of viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra pages edinburgh find generic girl </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> what pharmacys sell viagra
 • 2017-07-23 13:54:16 +0300
  natural viagra plant <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> how to get viagra fast
 • 2017-07-23 14:30:53 +0300
  compare viagra to cialis <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> buy viagra in stoke on trent
 • 2017-07-23 14:32:23 +0300
  which is better viagra or cilas <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> who would need viagra
 • 2017-07-23 14:46:18 +0300
  viagra testimonials from wifes <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">tobacco edinburgh search thought viagra pages </a> viagra and gastroparesis
 • 2017-07-23 14:46:23 +0300
  viagra gross per year <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra $149
 • 2017-07-23 15:23:01 +0300
  viagra as altitude medicine <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> viagra canada review
 • 2017-07-23 15:39:31 +0300
  xenical viagra zyban proscar <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra ingestion are flushing headaches
 • 2017-07-23 15:39:36 +0300
  viagra what to know <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra levitra cialis which is free
 • 2017-07-23 16:14:42 +0300
  viagra by the pill <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> feamal viagra
 • 2017-07-23 16:21:31 +0300
  viagra levitra difference info <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> does pink viagra really work
 • 2017-07-23 16:32:58 +0300
  viagra prescription image <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra 4 hour hard on
 • 2017-07-23 16:33:01 +0300
  viagra box <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> buy viagra online using paypal
 • 2017-07-23 17:04:27 +0300
  viagra alternatives <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> edinburgh viagra find order search
 • 2017-07-23 17:15:33 +0300
  photo proof viagra works <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> volkswagen viagra commercial
 • 2017-07-23 17:25:09 +0300
  is there a viagra for women <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> herbal viagra alternatives
 • 2017-07-23 17:53:31 +0300
  cialis vs viagra forums <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">hp </a> viagra cialis online
 • 2017-07-23 18:09:39 +0300
  viagra replacement <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> problems with viagra
 • 2017-07-23 18:17:02 +0300
  viagra legitimate <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> mnner potenzmittel viagra cialis online
 • 2017-07-23 18:42:17 +0300
  viagra peyronies side effects <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> viagra and attacks heart
 • 2017-07-23 19:02:33 +0300
  viagra ejaculations <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra calis or levitra
 • 2017-07-23 19:08:59 +0300
  reaserch on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra tupperware
 • 2017-07-23 19:09:58 +0300
  how safe is viagra from india <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> g postmessage viagra guest reply
 • 2017-07-23 19:30:55 +0300
  viagra banned commercial <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> begining viagra dose
 • 2017-07-23 19:54:22 +0300
  viagra hydrocodone vicoden <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> foods with viagra like benefits
 • 2017-07-23 20:02:32 +0300
  viagra ukonly <a href=http://buyviagraerxonline.com/>homepage </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> generic viagra problems
 • 2017-07-23 20:04:04 +0300
  jamaica blog negril sex viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>url </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra in holland
 • 2017-07-23 20:19:07 +0300
  faq about viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra generic cheap
 • 2017-07-23 20:46:21 +0300
  order viagra order viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">查看个人网站 </a> viagra after dinner
 • 2017-07-23 20:57:22 +0300
  adult sites charles linskaill find viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra men
 • 2017-07-23 20:59:36 +0300
  viagra viagra generics <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra cialis levitra compared
 • 2017-07-23 21:53:19 +0300
  buy viagra online buy <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> natural alternative to viagra or cialis
 • 2017-07-23 21:55:29 +0300
  viagra hard <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra purchase by phone
 • 2017-07-23 22:02:14 +0300
  viagra p5 inhibitor <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> online generic viagra india
 • 2017-07-23 22:33:14 +0300
  taking viagra and using tens <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra prescription refills
 • 2017-07-23 22:49:15 +0300
  sex valium and viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> propecia rite aid online viagra
 • 2017-07-23 22:51:56 +0300
  viagra for pulmonary hypertension <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> injectable viagra
 • 2017-07-23 23:25:25 +0300
  viagra and other drugs <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">url </a> edinburgh uk viagra pages comment news
 • 2017-07-23 23:45:56 +0300
  5 sildenafil viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra a 30 euros
 • 2017-07-23 23:51:21 +0300
  thank god for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra contraindications enalapril
 • 2017-07-24 00:16:10 +0300
  viagra overnight delivery 1 800 <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> poppers as viagra
 • 2017-07-24 00:40:04 +0300
  600 mg viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> safe viagra dose
 • 2017-07-24 00:41:24 +0300
  novocaine viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> ed pumping and viagra
 • 2017-07-24 00:44:47 +0300
  the seven 7dwarfs using viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> will viagra increase size
 • 2017-07-24 01:05:59 +0300
  cocaine interaction with viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a> online viagra testosterone
 • 2017-07-24 01:34:39 +0300
  viagra boring pages edinburgh search sites <a href=http://buyviagraerxonline.com/>homepage besuchen </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> viagra fsa
 • 2017-07-24 01:35:56 +0300
  shop for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a> levitra viagra price
 • 2017-07-24 01:39:35 +0300
  viagra and food <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra free sites computer
 • 2017-07-24 01:57:37 +0300
  over the counter viagra walgreens <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra canada deliver
 • 2017-07-24 02:31:25 +0300
  viagra corner oak park <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">double viagra </a> list of generic viagra products
 • 2017-07-24 02:31:29 +0300
  viagra cialis on line <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> viagra treatment for post vasectomy pain
 • 2017-07-24 02:36:40 +0300
  quick forum readtopic viagra none generated <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> taking epinephrine with viagra
 • 2017-07-24 03:27:03 +0300
  avarage age viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> chopping viagra
 • 2017-07-24 03:27:06 +0300
  search viagra viagra find edinburgh free <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> free sites computer viagra find
 • 2017-07-24 04:24:16 +0300
  voto eletronico viagra eleitores passivos <a href=http://buyviagraerxonline.com/>webseite </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">homepage </a> viagra pulmonary hypertension and dogs
 • 2017-07-24 04:24:25 +0300
  bio viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra on line prescription
 • 2017-07-24 04:30:10 +0300
  aftermarket viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> real geunine viagra
 • 2017-07-24 05:21:35 +0300
  blowjob viagra video download <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> when viagra gel hits stores
 • 2017-07-24 05:21:46 +0300
  what happens when teens take viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>www </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> safest place to buy viagra
 • 2017-07-24 05:27:22 +0300
  presidents in viagra commercial <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra in action
 • 2017-07-24 05:35:22 +0300
  commercial comedian impersonate viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>查看个人网站 </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> in canada buy viagra
 • 2017-07-24 06:19:05 +0300
  viagra nobel prize <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> find viagra free sites edinburgh computer
 • 2017-07-24 07:16:51 +0300
  viagra commercial saturday night live <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> viagra lowest price
 • 2017-07-24 07:16:53 +0300
  viagra over night <a href=http://buyviagraerxonline.com/>дё»йЎµ </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra and nitroglycern
 • 2017-07-24 07:22:37 +0300
  generic viagra zenegra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> low cost generic viagra
 • 2017-07-24 07:29:23 +0300
  buy viagra discrete uk <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> premature ejaculation and viagra
 • 2017-07-24 08:14:51 +0300
  google viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> super viagra pro
 • 2017-07-24 08:14:57 +0300
  cock s on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> drug maker for viagra settled lawsuits
 • 2017-07-24 08:20:54 +0300
  becoming a viagra sell man <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> naturens viagra
 • 2017-07-24 08:26:44 +0300
  nature viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> cost of viagra prescription
 • 2017-07-24 09:13:34 +0300
  viagra 4 hrs <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra on web </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> purchase viagra online with paypal
 • 2017-07-24 09:13:38 +0300
  viagra sale uk <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra doctors
 • 2017-07-24 09:19:42 +0300
  viagra canada online pharmacy <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> beyond viagra
 • 2017-07-24 09:24:13 +0300
  viagra military negotiation tool <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> birth of a viagra salesman
 • 2017-07-24 10:12:42 +0300
  lisinopril and viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">webseite </a> what is experation date on viagra
 • 2017-07-24 10:12:42 +0300
  sub lingual viagra response <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra landscape </a> viagra duration action
 • 2017-07-24 10:21:54 +0300
  subaction showcomments viagra smile online <a href=http://buyviagraerxonline.com/>vitamin e viagra </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> quick forum readtopic viagra answer search
 • 2017-07-24 11:11:23 +0300
  when viagra gel hits stores <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra fail drug test </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra online with consultation
 • 2017-07-24 11:11:49 +0300
  medical alerts on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra experiances </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">prizer viagra </a> rlc nevada viagra
 • 2017-07-24 11:22:09 +0300
  internet sales viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> cheap viagra 25mg
 • 2017-07-24 11:57:39 +0300
  canada generic viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> generic viagra zenegra
 • 2017-07-24 12:02:55 +0300
  viagra healthy weight loss <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra peeing
 • 2017-07-24 12:03:13 +0300
  does viagra affect blood pressure <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> viagra br
 • 2017-07-24 12:51:19 +0300
  jamaica blog negril sex viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> mens viagra cream
 • 2017-07-24 13:41:12 +0300
  generic viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> does anything work like viagra
 • 2017-07-24 13:57:08 +0300
  generic viagra online cashiers check <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> does lorazepam inhibit viagra
 • 2017-07-24 14:21:07 +0300
  comparison between viagra levitra cealis <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viva viagra lyrics </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> bayer viagra sales
 • 2017-07-24 14:30:19 +0300
  genuine viagra free shipping <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra headquarters picture
 • 2017-07-24 14:34:22 +0300
  find viagra edinburgh sites pages <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> 50mg viagra
 • 2017-07-24 15:17:49 +0300
  teenney failure viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">JasonSlike</a> clonazepam and viagra
 • 2017-07-24 16:06:02 +0300
  can i chew viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra in young men </a> viagra blood opens brain barrier
 • 2017-07-24 16:29:15 +0300
  a href viagra a <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra in netherlands
 • 2017-07-24 16:58:18 +0300
  generic viagra wholesale <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">homepage </a> can heart patition take viagra
 • 2017-07-24 17:08:00 +0300
  viagra pro reviews <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> viagra in use
 • 2017-07-24 18:48:08 +0300
  viagra find viagra sites search buy <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra overnight delivery weekends
 • 2017-07-24 19:47:12 +0300
  generica viagra sale <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra</a> viagra frm canada
 • 2017-07-24 19:57:19 +0300
  generic viagra blog <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> how t get viagra
 • 2017-07-24 19:57:31 +0300
  viagra smiling bob t shirts <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">online viagra</a> viagra animate
 • 2017-07-24 21:25:55 +0300
  teacher's union viagra benefit <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> overight delivery viagra
 • 2017-07-24 22:55:09 +0300
  vitamins vs viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra australia information stories </a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> storing viagra
 • 2017-07-24 23:10:17 +0300
  the effects on viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra sex longer harder
 • 2017-07-24 23:12:01 +0300
  viagra food restrictions <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra</a> cialis levitra viagra cost comparisons
 • 2017-07-25 00:38:21 +0300
  free trial viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra antidote
 • 2017-07-25 01:59:19 +0300
  how to ask doctor for viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> buying viagra in usa
 • 2017-07-25 02:03:16 +0300
  is viagra perscribed <a href=http://buyviagraerxonline.com/>viagra cheap</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">cheap viagra</a> viagra swallow whole or let disolve
 • 2017-07-25 02:03:50 +0300
  viagra negative side effects <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> jokes about viagra
 • 2017-07-25 03:18:06 +0300
  100mg viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">generic viagra</a> homopathic viagra
 • 2017-07-25 05:07:58 +0300
  viagra how much <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra cheap</a> viagra drug classification
 • 2017-07-25 05:08:51 +0300
  find search viagra edinburgh <a href=http://buyviagraerxonline.com/>cheap viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> new computer virus viagra
 • 2017-07-25 05:10:53 +0300
  list of controlled substances viagra <a href=http://buyviagraerxonline.com/>http://buyviagraerxonline.com/</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">http://buyviagraerxonline.com/</a> edinburgh uk viagra cfm moo tid
 • 2017-07-25 06:00:38 +0300
  use of viagra in pediatrics <a href=http://buyviagraerxonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> translation viagra sildenafil english-french
 • 2017-07-25 07:32:56 +0300
  best viagra prices <a href=http://buyviagraerxonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">viagra online</a> viagra drug interactions
 • 2017-07-25 07:36:57 +0300
  when does viagras patent expire <a href=http://buyviagraerxonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraerxonline.com/">buy viagra online</a> viagra spam
 • 2017-07-25 23:51:16 +0300
  is viagra a prescription drug <a href=http://buyviagraestonline.com/>webseite </a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">viagras time effect </a> kids on viagra
 • 2017-07-26 00:51:00 +0300
  is viagra safe <a href=http://buyviagraestonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> bringing viagra over the border
 • 2017-07-26 01:36:37 +0300
  viagra blue pill <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">cheap viagra</a> how did viagra get named
 • 2017-07-26 02:09:52 +0300
  still hard after i cum viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>will viagra make you horney </a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> buying viagra online in britain
 • 2017-07-26 02:35:33 +0300
  viagra enlarged heart <a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> pfizer viagra generic
 • 2017-07-26 02:46:25 +0300
  buy viagra in algodones <a href=http://buyviagraestonline.com/>viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">url </a> overnight delivery viagra
 • 2017-07-26 03:11:12 +0300
  viagra side effects for reynauds <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra</a> generic viagra and pay pal
 • 2017-07-26 03:35:17 +0300
  vidrgne viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>http://buyviagraestonline.com/</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> buy kamagra viagra india
 • 2017-07-26 04:29:22 +0300
  tga and viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> how do you buy viagra at
 • 2017-07-26 04:34:26 +0300
  is revatio the same as viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">view web page </a> how to make viagra work better
 • 2017-07-26 05:07:35 +0300
  search viagra viagra find edinburgh free <a href=http://buyviagraestonline.com/>viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> viagra sluts
 • 2017-07-26 05:32:36 +0300
  poland viagra without prescription <a href=http://buyviagraestonline.com/>url </a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">cheap viagra</a> seduced straight boys viagra
 • 2017-07-26 05:33:27 +0300
  comprar viagra generico <a href=http://buyviagraestonline.com/>http://buyviagraestonline.com/</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra</a> 3 caverta veega generic viagra
 • 2017-07-26 06:32:11 +0300
  buy online genuine pfizer viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> viagra joke advertising meeting
 • 2017-07-26 06:49:17 +0300
  where can i buy generic viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> does viagra make the penis harder
 • 2017-07-26 07:28:51 +0300
  rodger clements viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>using viagra for recreation </a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">viagra cheap</a> where to buy viagra in beijing
 • 2017-07-26 07:31:59 +0300
  viagra cealis india <a href=http://buyviagraestonline.com/>http://buyviagraestonline.com/</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">online viagra</a> mens sexual health viagra phaloplasty
 • 2017-07-26 07:54:52 +0300
  viagra levitra cialis apcalis regalis zenegra <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">http://buyviagraestonline.com/</a> charles linskaill search viagra find arutha
 • 2017-07-26 08:32:23 +0300
  viagra uninsured deposits <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> best online viagra
 • 2017-07-26 09:07:45 +0300
  how to get viagra perscription online <a href=http://buyviagraestonline.com/>generic viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> discount viagra sales
 • 2017-07-26 09:31:39 +0300
  fraud herbal viagra company seeking investors <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> viagra coupons
 • 2017-07-26 10:08:21 +0300
  viagra birthday cake <a href=http://buyviagraestonline.com/>JasonSlike</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> usa viagra
 • 2017-07-26 12:13:49 +0300
  search viagra viagra find sites buy <a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">website </a> 78 zenegra viagra dose
 • 2017-07-26 14:21:16 +0300
  buying viagra in the dominican republic <a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">generic viagra</a> discount viagra cialis
 • 2017-07-26 16:31:41 +0300
  viagra us patent protection <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">buy viagra online</a> buying viagra in the dominican republic
 • 2017-07-26 18:23:41 +0300
  when viagra doesn't work any more <a href=http://buyviagraestonline.com/>online viagra</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">http://buyviagraestonline.com/</a> uk alternative viagra
 • 2017-07-26 20:12:10 +0300
  how to identify authentic viagra <a href=http://buyviagraestonline.com/>buy viagra online</a> <a href="http://buyviagraestonline.com/">cheap viagra</a> viagra urethral
 • 2017-07-31 19:19:11 +0300
  Comprar Cialis Andalucia <a href=http://cheapviapill.com>viagra</a> Cheap Hydrochlorothiazide Medication Secure
 • 2017-07-31 23:59:24 +0300
  Priligy Forum Al Femminile <a href=http://buytadalaf.com>cialis buy online</a> Come Acquistare Viagra In Italia
 • 2017-08-14 02:39:44 +0300
  http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ generic viagra 100mg 100 tabs best and cheapest place to buy viagra http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - any problems with generic viagra affordable generic viagra <a href="http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org">anyone buy generic viagra online</a> generic viagra 100mg 100 tabs
 • 2017-08-14 11:38:45 +0300
  http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ best canadian pharmacy to buy viagra age limit to buy viagra http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - age requirement to buy viagra best buy viagra uk <a href="http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org">about buy viagra online links</a> apotek dk generic viagra
 • 2017-08-14 17:55:43 +0300
  http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ kamagra generic viagra soft flavored 100 50mg generic viagra online http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - 247 overnightpharmacy buy viagra usa american generic viagra <a href="http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org">buy viagra 50mg</a> apotheek nl generic viagra
 • 2017-08-15 01:43:28 +0300
  http://buyviagraonline365x24cj.com 100mg generic viagra online a href buy viagra a http://buyviagraonline365x24cj.com - generic viagra wholesale 100mg best canadian pharmacy to buy viagra <a href="http://buyviagraonline365x24cj.com">age limit to buy viagra</a> kamagra generic viagra soft 100
 • 2017-08-27 12:01:06 +0300
  http://med11.spmuz1.ru/map1.html http://med11.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med11.spmuz1.ru/map1.html">med11.spmuz1.ru</a> <a href=http://med11.spmuz1.ru/map1.html>med11.spmuz1.ru/map1.html</a> http://med5.spmuz1.ru/volum/73138-sialis-kupit-sankt-peterburg.html сиалис купить санкт петербург <a href="http://med5.spmuz1.ru/volum/73138-sialis-kupit-sankt-peterburg.html">сиалис купить санкт петербург</a> <a href=http://med5.spmuz1.ru/volum/73138-sialis-kupit-sankt-peterburg.html>сиалис купить санкт петербург</a> http://med3.spmuz1.ru/p-force/62543-zakazat-dzhenerik-levitru-v.html заказать дженерик левитру в <a href="http://med3.spmuz1.ru/p-force/62543-zakazat-dzhenerik-levitru-v.html">заказать дженерик левитру в</a> <a href=http://med3.spmuz1.ru/p-force/62543-zakazat-dzhenerik-levitru-v.html>заказать дженерик левитру в</a> http://men-med6.spmuz1.ru/vidalista/41628-gde-kupit-dapoksetin-v-nizhnem-novgorode.html где купить дапоксетин в нижнем новгороде <a href="http://men-med6.spmuz1.ru/vidalista/41628-gde-kupit-dapoksetin-v-nizhnem-novgorode.html">где купить дапоксетин в нижнем новгороде</a> <a href=http://men-med6.spmuz1.ru/vidalista/41628-gde-kupit-dapoksetin-v-nizhnem-novgorode.html>где купить дапоксетин в нижнем новгороде</a>
 • 2017-08-27 21:41:25 +0300
  http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html">men-med13.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html>men-med13.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med12.spmuz1.ru/prosoljushen/76978-tabletki-sialis-i-alkogol.html таблетки сиалис и алкоголь <a href="http://men-med12.spmuz1.ru/prosoljushen/76978-tabletki-sialis-i-alkogol.html">таблетки сиалис и алкоголь</a> <a href=http://men-med12.spmuz1.ru/prosoljushen/76978-tabletki-sialis-i-alkogol.html>таблетки сиалис и алкоголь</a>
 • 2017-08-28 09:05:47 +0300
  http://men-med11.spmuz1.ru/map1.html http://men-med11.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med11.spmuz1.ru/map1.html">men-med11.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med11.spmuz1.ru/map1.html>men-med11.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med6.spmuz1.ru/propecija/71786-viagra-ili-sialis-ili-levitra-cena.html виагра или сиалис или левитра цена <a href="http://men-med6.spmuz1.ru/propecija/71786-viagra-ili-sialis-ili-levitra-cena.html">виагра или сиалис или левитра цена</a> <a href=http://men-med6.spmuz1.ru/propecija/71786-viagra-ili-sialis-ili-levitra-cena.html>виагра или сиалис или левитра цена</a>
 • 2017-08-28 12:35:48 +0300
  http://med2.spmuz1.ru/map1.html http://med2.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med2.spmuz1.ru/map1.html">med2.spmuz1.ru</a> <a href=http://med2.spmuz1.ru/map1.html>med2.spmuz1.ru/map1.html</a> http://med9.spmuz1.ru/vidalista/53227-novye-otzyvy-o-sialis.html новые отзывы о сиалис <a href="http://med9.spmuz1.ru/vidalista/53227-novye-otzyvy-o-sialis.html">новые отзывы о сиалис</a> <a href=http://med9.spmuz1.ru/vidalista/53227-novye-otzyvy-o-sialis.html>новые отзывы о сиалис</a>
 • 2017-08-28 16:02:04 +0300
  http://med13.spmuz1.ru/map1.html http://med13.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med13.spmuz1.ru/map1.html">med13.spmuz1.ru</a> <a href=http://med13.spmuz1.ru/map1.html>med13.spmuz1.ru/map1.html</a> http://med5.spmuz1.ru/p-force/86215-dapoksetin-v-moskovskih-aptekah.html дапоксетин в московских аптеках <a href="http://med5.spmuz1.ru/p-force/86215-dapoksetin-v-moskovskih-aptekah.html">дапоксетин в московских аптеках</a> <a href=http://med5.spmuz1.ru/p-force/86215-dapoksetin-v-moskovskih-aptekah.html>дапоксетин в московских аптеках</a>
 • 2017-08-30 22:32:45 +0300
  http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html">men-med13.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html>men-med13.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med14.spmuz1.ru/serebrjanaja-lisa/26579-kupit-sialis-5-mg-v-moskve-deshevo.html купить сиалис 5 мг в москве дешево с доставкой <a href="http://men-med14.spmuz1.ru/serebrjanaja-lisa/26579-kupit-sialis-5-mg-v-moskve-deshevo.html">купить сиалис 5 мг в москве дешево с доставкой</a> <a href=http://men-med14.spmuz1.ru/serebrjanaja-lisa/26579-kupit-sialis-5-mg-v-moskve-deshevo.html>купить сиалис 5 мг в москве дешево с доставкой</a>
 • 2017-09-20 17:36:52 +0300
  overseas pharmacy forum <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">northwest pharmacy</a> canadian pharmacies top best <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?furosemidum>furosemidum</a> canadian family pharmacy <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagra-canada">viagra canada</a>
 • 2017-09-21 15:56:30 +0300
  canada drugs pharmacy <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> medication costs <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?clonidine-hydrochloride>clonidine hydrochloride</a> prescription prices comparison <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?canadian-pharmacies-that-are-legit">canadian pharmacies that are legit</a>
 • 2017-09-21 23:52:02 +0300
  drugstore online <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a> canada pharmacies online pharmacy <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-for-sale>cialis for sale</a> pharmacy prices compare <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis-generika">cialis generika</a>
 • 2017-09-22 08:09:35 +0300
  mail order pharmacies <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a> canadian pharmacy online canada <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?fluconazole-150-mg-over-counter>fluconazole 150 mg over counter</a> pharmacy price compare <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?duloxetine-dr">duloxetine dr</a>
 • 2017-09-22 14:38:18 +0300
  best non prescription online pharmacies <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">http://canadianpharmacyrxbsl.com/</a> canadian pharmacies that ship to us <a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?kamagra-kaufen-in-deutschland>kamagra kaufen in deutschland</a> legitimate canadian mail order pharmacies <a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?dapoxetine">dapoxetine</a>
 • 2017-10-01 20:54:00 +0300
  Achat Cialis Generic American Pharmacy Alli <a href=http://costofcial.com>cheap cialis</a> Erfahrungen Mit Viagra Kaufen
 • 2017-10-05 03:06:20 +0300
  Cheap Cialis Fast Shipping Discount Stendra Want To Buy On Line Amex Accepted <a href=http://levibuying.com>mail order levitra</a> Levitra Gunstig Ohne Rezept Generique Priligy Dapoxetine 60mg Cephalexin Dog Thirsty
 • 2017-10-29 14:13:04 +0200
  Cialis Wikipedia Anafranil Mg Cheap Nexium 40 Mg <a href=http://bestviaonline.com>buy viagra online</a> Preisvergleich Cialis 20mg 4 St
 • 2017-10-30 12:46:01 +0200
  Is Cialis Cheaper At Costco Levaquin Discount Can You Take Amoxicillin With Tylenol <a href=http://cheapcheapvia.com>viagra online</a> Zithromax Dosage For Adults Nebenwirkungen Cialis 10mg
 • 2017-11-05 02:48:16 +0200
  Cialis Es Un Vasodilatador Viagra E Ictus Cialis Mexican Pharmacy No Imatation <a href=http://buyvarden.com>levitra canada price</a> Rezept Viagra Generika Priligy Testimonianze
 • 2017-11-17 00:09:12 +0200
  Baclofene Traitement Addictions Discount Doryx Medication With Free Shipping Generic Cialis Uk Next Day Delivery <a href=http://mailordervia.com>viagra</a> Generic Direct Doryx Secure Medicine Amex Accepted Acquisto Viagra Con Postepay
 • 2017-11-27 13:15:40 +0200
  Viagra Guaranteed Pharmacy Orlistat Used <a href=http://cheapvia50mg.com>viagra</a> Mejor Viagra Cialis Billig Apotheke
 • 2017-11-28 10:29:03 +0200
  Vente De Cialis En Ligne <a href=http://genericcial.com>viagra cialis</a> Buy Periactin 4mg How To Order Doxycycline Online
 • 2018-02-20 15:22:53 +0200
  Pharmacueticals On Line Sildenafil En Ligne France <a href=http://tadalafbuy.com>cialis</a> Fiabilite Cialis Generique Cytotec Prix Senegal Acheter Kamagra Au Quebec
 • 2018-03-28 23:19:35 +0300
  kamagra gel opinie forum <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra vs kamagra gold</a> kamagra oral jelly 100mg how to use <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra oral jelly 100mg price</a> kamagra oral jelly 100mg price in india http://kamagradxt.com/ apteka kamagra opinie forum
 • 2018-03-30 04:42:48 +0300
  kamagra oral jelly review australia <a href="http://kamagradxt.com/">super kamagra forum hr</a> kamagra 100mg oral jelly in india <a href="http://kamagradxt.com/">kamagra shop erfahrung</a> kamagra 100mg 7 tablets http://kamagradxt.com/ kamagra shop erfahrungen 2014
 • 2018-04-03 14:54:08 +0300
  kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra store filagra</a> kamagra oral jelly wirkung frauen <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly kaufen deutschland paypal</a> kamagra 100mg tablets for sale in use http://kamagrabst.com/ kamagra customer reviews
 • 2018-04-04 22:42:36 +0300
  kamagra reviews uk <a href="http://kamagrabst.com/">http://kamagrabst.com/</a> kamagra bezorgen amsterdam <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra oral jelly reviews</a> kamagra 100mg oral jelly review http://kamagrabst.com/ kamagra oral jelly 100mg for sale
 • 2018-04-06 05:44:51 +0300
  kamagra 100 chewable tablets <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra 100mg amazon</a> kamagra store gutschein <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra forum srpski</a> kamagra tablets 100mg reviews http://kamagrabst.com/ ajanta kamagra 100 chewable
 • 2018-04-07 05:20:59 +0300
  buy kamagra oral jelly online in india <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra gold 100mg rendeles</a> kamagra 100mg oral jelly suppliers indianapolis indiana <a href="http://kamagrabst.com/">kamagra store in nyc</a> kamagra uk company http://kamagrabst.com/ super kamagra forum hr
 • 2018-04-08 06:50:57 +0300
  cialis generico preço <a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a> generic cialis price europe <a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a> cialis and viagra generic <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a> price of viagra vs cialis <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis online</a> cialis super active vs cialis difference
 • 2018-04-08 23:54:51 +0300
  super active cialis 20 mg for sale <a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy cialis</a> cialis coupon codes <a href="http://coastalseaplanes.com/#">generic cialis online</a> max cialis dose 40 mg <a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis</a> maximum daily dose of cialis <a href="http://northcoastgetaway.com/#">buy generic cialis</a> redhead actress in cialis commercial
 • 2018-04-09 21:15:05 +0300
  side effects of generic cialis <a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a> super active cialis reviews <a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis online</a> cialis commercial female actors 2016 <a href="http://airvietnamairline.com/#">generic cialis</a> cialis generico precio espaГ±a <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis</a> best prices cialis 5mg
 • 2018-04-10 19:37:41 +0300
  viagra commercial women stars <a href="http://amsboatyard.com/#">viagra generic</a> viagra soft tabs 100mg review <a href="http://amsboatyard.com/#">buy generic viagra online</a> viagra naturale funziona <a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra</a> viagra commercial actress 2014 brunette <a href="http://viagrapillq.com/#">buy generic viagra</a> viagra cialis levitra price comparison
 • 2018-04-11 14:42:10 +0300
  acquistare cialis generico online italia <a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy generic cialis online</a> generic cialis usa <a href="http://coastalseaplanes.com/#">buy generic cialis online</a> cialis coupon 5mg cvs <a href="http://northcoastgetaway.com/#">cialis</a> cialis viagra comparison <a href="http://northcoastgetaway.com/#">buy cialis</a> viagra and cialis dosage strength comparison
 • 2018-04-12 00:18:38 +0300
  cialis generico venta comprar cialis venezuela order cialis us <a href="http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis">cialis in usa</a> cialis 2 <a href="http://kaivanrosendaal.com">buy cialis</a> buy liquid cialis injection cialis dosage
 • 2018-04-12 21:21:00 +0300
  when will cialis or viagra go generic <a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a> brand cialis 10mg <a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis</a> equivalent dose viagra vs. cialis <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a> 5 mg daily cialis at cvs pharmacy cost <a href="http://airvietnamairline.com/#">cialis</a> viagra cialis levitra price comparison
 • 2018-04-13 11:16:58 +0300
  viagra vs cialis vs levitra side effects <a href="http://justinpro.com/#">buy cialis</a> compare viagra cialis levitra side effects <a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis</a> viagra vs cialis dosages <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis online</a> daily 5mg cialis prices <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a> cialis commercial theme song
 • 2018-04-14 02:17:17 +0300
  cialis tablets side effects <a href="http://justinpro.com/#">cialis generic</a> cvs pharmacy cialis cost <a href="http://justinpro.com/#">buy generic cialis</a> cialis professional vs cialis super active <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis</a> super active cialis 40 mg gel <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis</a> brand name cialis vs generic
 • 2018-04-14 16:00:13 +0300
  cialis 20 mg dosage instructions <a href="http://justinpro.com/#">generic cialis</a> price of cialis in canada <a href="http://justinpro.com/#">buy cialis</a> cialis professional 20 mg <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy generic cialis online</a> walmart pharmacy cialis price <a href="http://airvietnamairline.com/#">buy cialis online</a> cialis generico brasil comprar
 • 2018-04-15 05:59:19 +0300
  date for generic viagra <a href="http://blessingsofbirth.com/#">generic viagra</a> cialis and viagra dosage differences <a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra online</a> viagra preço portugal <a href="http://timmonssoftware.com/#">buy generic viagra online</a> whats the generic name for viagra <a href="http://timmonssoftware.com/#">viagra generic</a> viagra generico dr. simi mexico
 • 2018-04-15 20:27:22 +0300
  viagra naturale cibo <a href="http://amsboatyard.com/#">viagra</a> cialis price vs viagra recreational use <a href="http://amsboatyard.com/#">generic viagra</a> generic names for viagra joke <a href="http://viagrapillq.com/#">generic viagra online</a> comprar viagra cialis o levitra generico <a href="http://viagrapillq.com/#">buy viagra online</a> levitra vs cialis vs viagra reviews
 • 2018-04-17 01:51:18 +0300
  viagra vs levitra equivalent dose <a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy viagra online</a> viagra super active 150mg type 540 <a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy generic viagra online</a> can split viagra soft 100mg pills <a href="http://timmonssoftware.com/#">buy generic viagra online</a> viagra vs cialis generic <a href="http://timmonssoftware.com/#">generic viagra online</a> generic viagra sildenafil citrate 50 mg
 • 2018-04-17 15:00:19 +0300
  cialis ou viagra ou levitra forum <a href="http://blessingsofbirth.com/#">buy generic viagra</a> cialis generic levitra viagra <a href="http://blessingsofbirth.com/#">generic viagra</a> side effects of viagra how long do they last <a href="http://timmonssoftware.com/#">generic viagra online</a> buy viagra online in united states <a href="http://timmonssoftware.com/#">buy viagra online</a> generic viagra available in us
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz
sag

“Göçebe Bilgi”

Disiplin kimliğin, kimlik aklın, akıl hayal gücünün yerini almasın; düşünce disiplinler, fiiller, diller, kültürler "arası" dolaşsın diye... Bilgiyi neşelendirmek için… Zihin "göçebe"...