log

Özgür Uçkan

Göçebe Bilgi
social

Silinen sınırlar, karışan diller: İnter-media / Performans sanatının dünü, bugünü, deneyimler…

Hüseyin Katırcıoğlu’nun anısına…

(Arredamento Dekorasyon, Mayıs ve Haziran 1996 sayıları)

[Performans sanatının ortaya çıkışını ve gelişimini ele alan ve 1994-1996 yılları arasında Türkiye'de gerçekleştirilen performanslardan örneklerle bu sanat türünün "dil"ini konumlayan bu yazı, zaman içinde bir çok kez alıntılandı ve kullanıldı. Performansa dair yeni yaklaşımlar geliştirmeye niyetlendiğim bu günlerde yazıyı yeniden dolaşıma sokmak yararlı olur diye düşündüm.]

“Deneysel sözcüğü, başarı ya da başarısızlık terimleriyle yargılanmaya yazgılı bir edim değil, yalnızca sonucu bilinmeyen bir edim olarak anlaşıldığında anlamını bulur.”(1) John Cage

Deneyim, sanatsal üretim sürecine içkin olduğu ölçüde, bu süreç verili dillerin sınırlarını zorlayacak, farklı düzlemlerdeki ifade biçimlerini birbirleri içinde eriterek yeni dillerin yaratılmasını mümkün kılacaktır. Klee sanat eserinin yol olduğunu ileri sürerken, bitmiş işin değil, üretim sürecinin bütününün sanat olduğunu söylemek istiyordu. Varılacak yer, gidilecek yönün değil, yolda-olma-halinin kendisinin belirlediği bir süreç; deneyim, eylem, hayat, hakikat, durum, duruş gibi nosyonlarla kurulan ve bizzat sanat eseri olan bir yol… 1960’ların “happening”lerinden “living theatre”a, “eylem resmi”nden “gövdesel sanat”a, “Fluxus aksiyonları”ndan yüksek görsel-işitsel teknolojinin kullanıldığı ve kimi zaman sanal gerçeklik ortamında gerçekleşen performanslara kadar birçok farklı tarzı belirtmek için, her ne kadar yetersiz kalsa da, giderek bu tarzlar arasında zaten belirsiz olan sınırların geçirgenleşmeye başladığı göz önünde tutulursa, gerektiğinde farklılıkları vurgulamak koşuluyla genellikle tercih edilen “performans” terimini kullanmak uygun olur. Sanatın çeşitli türleri arasında çok-boyutlu ilişkiler kurarak yeni bir ifade tarzı, giderek farklı bir dil oluşturmaya yönelen, daha doğrusu bu dilin akışkan imkanlarını sürekli bir deneyimin konusu haline getiren “performans sanatı”, inter-medial (disiplinlerarası) karakteriyle, aralarında gidip gelerek ince bir ağla birbirine bağladığı, video ve fotoğrafı da kapsayan plastik sanatların, müziğin, dansın, tiyatronun kendilerine özgü dillerine de dönüştürücü etkilerde bulunmayı sürdürüyor. Nesne enstalasyonunun, videonun, müzikal ögelerin, metnin, dansın ya da gövdesel ifadenin bir arada yoğun ilişkilere girdiği performanslar, bir plastik sanat sergisinin mi, bir tiyatro oyununun mu, bir konser ya da dans gösterisinin mi gerçekleştiği sorusunu anlamsız kılıyor. Canlı bir performansın bazı teknik müdahelelere uğramış video kaydı anlık bir olayı farklı bir mekan-zaman boyutunda plastikleştirerek bir sergi mekanında gerçekleştirilen enstalasyonlardan oluşan bir düzenlemenin (agencement) parçası olabiliyor. Bu düzenleme söz, müzik ve dansla kurulan bir performansın “sahne”sini oluşturabiliyor. Bu tarz oluşumların örneklerini son yıllarda Türkiye’de de görmeye başladık.

1959’da New York, Reuben galerisinde açtığı “18 Happenings in 6 parts” adlı sergiyle “happening” teriminin isim babası sayılan Allan Kaprow’un öngördüğü bir geçirgen ilişkidir bu: “Bugünün genç sanatçısı artık ‘ bir ressam’, ‘bir şair’ ya da ‘bir dansçı’ olduğunu söylemeye gerek duymuyor. O yalnızca bir ‘sanatçı’dır. Önünde açılacak olan hayatın bütünüdür.”(2) 60’lı yılların özgürlükçü atmosferinin ruhuna uygun düşen kuralsız, kendiliğinden karakteriyle hızla yaygınlaşan, görsel ve plastik sanatlarda kökenini bulan ve bir dada etkisini açığa vuran happening akımı; aynı dönemin önemli oluşumlarından, Antonin Artaud’nun “Vahşet Tiyatrosu”nu yaşama geçirmeye çalışan ve “oyun anını gerçek yaşamla özdeş kılmayı” hedefleyen “the Living Theatre” deneyimi; resimde konvansiyonel sınırlardan özgürleşilmesini savunan, tuvali yere yayarak çıplak gövdelerle yaptıkları monokrom resimleriyle, “havai gövde heykelleri”yle Piero Manzoni ve Yves Klein’ın “eylem resmi”; ve özellikle, farklı bir bağlamda düşünülmesi gereken ve halen etkinliğini sürdüren Fluxus, değişik alanlardan birçok sanatçıyı derinden etkileyerek, 70’lerden itibaren önce gövdesel sanatın, sonra da kavramsal performansların doğuşuna zemin hazırladı.(3)

Bu serüvende besteci John Cage’in merkezi bir figür olduğunu belirtmek gerek. Dansçı Merce Cunningham’la birlikte 1948’den itibaren Black Mountain College’in yaz okullarında gerçekleştirdikleri etkinlikler ve deneyler, Allan Kaprow dahil birçok sanatçıyı happening’e yöneltirken, “the Living Theatre”ı da dolaysız olarak esinledi. Ayrıca, rastlantı kavramının asli ögesi olduğu sınırsız bir deneyim fikriyle Duchamp’ı yeniden düşünmeyi öneren, “hazırlanmış piyano”suyla sessizliği ya da gürültüyü müzik olarak deneyimleyen Cage’in en başından beri Fluxus sanatçılarıyla yoğun bir ilişkide olduğu, birçok etkinliğe katıldığı unutulmamalı. Performansın inter-medial karakterinin süreç içinde yoğun olarak ortaya çıkmasına sahne olan Fluxus serüveni, George Maciunas’ın 1962’de Wiesbaden Şehir Müzesi’nde düzenlediği “Uluslararası En Yeni Müzik Festivali”yle başladı ve süregeliyor. Geçtiğimiz yıl 4. İstanbul Bienali sırasında Almanya’daki gelişimini bir toplu sergiyle izleme fırsatını bulduğumuz Fluxus’un belirli bir anlamı yok, ama “ciddi ve steril sanatsal yaklaşımları, sanatın yüceltilmesini reddederek, hayatın sanatın ta kendisi olduğu düşüncesiyle herşeye açık ve deneysel bir tarzda yaklaşmaktan, ‘eser’i bir yol gibi algılayıp, bitmiş işin peşinde koşmak yerine üretim sürecinin kendisini bütün kiri pası içinde gözler önüne sermekten çekinmeyen bir ‘akım’lar (flux) ağı” kurduğunu ya da Lewis Caroll’un sergiye adını veren ifadesiyle “çok düğümlü uzun bir öykü” olduğunu söyleyebiliriz.(4)

Fluxus eylemleriyle happening’ler arasında günümüz performans sanatını da belirleyen ciddi bir fark vardır. Happening’ler tamamen kuralsız, “seyirci”yi orada oluşan anlık olayın içine çekmeyi hedefleyen kaotik bir görünüm sunarken, Fluxus eylemleri oyun ve ritüeli buluşturan, sosyal sorumluluğu ön plana çıkartan daha teatral bir yapı içerir. “Sosyal plastik” kuramıyla ve kendi hayatını sanat nesnesi haline getirerek halen yoğun etkisini sürdüren Joseph Beuys ise Fluxus sanatçıları içinde de tikel bir konuma sahiptir. “60’lı yılların başlangıcı Fluxus hareketinin ve happeninglerin zamanıydı. Fluxus ile happening arasındaki ayrım aslında tam açıklanmıyor, birbirine çok karışmış durumda. Söyleyebileceğim şey, Fluxus’un teatral bir form olmasıdır. Ve Fluxus hareketi içinde, sahne üzerinde sanatçılar topluluğa karşı bir düzenleme yapıyorlar ya da bir konser veriyorlar. Beuys bu ikisinin arasında performanslarıyla bir yer seçti kendine. Ne sahne üzerinde seyirciden çok ayrı bir yerde, ne de seyirciyi tam anlamıyla kendi işi içine müdahele ettirebilecek bir düzenleme yaptı. Daha çok enstalasyonların olduğu mekanlarda çalıştı.”(5)

Beuys, insanların performansa yüzeysel katılımının yeterli olmadığını, bunun içerikten yoksun bir etkinlik olduğunu düşünmekte, onları harekete geçirmek için çok daha güçlü bir enerjinin gerektiğini, bütün yaratım sürecinin etkin hale getirilmesinin zorunlu olduğunu ileri sürmekteydi. Onun sorunu gerçek bir iletişimdi ve bunun bir tinsel amaçlılık halinde gövdeden geçerek gerçekleşebileceğini savunuyordu. Eylemleriyle ve seçtiği temel malzemelerle, hayvanlar ve bitkilerle, kısaca hayatla ilişki kurarak kendini yapan bir “sosyal heykel”den yayılan iletişim ve terapi imkanı… Bozucu etkilerini her yerde gördüğü derin bir yaraya sosyal plastiğiyle şamanist bir tedavi uygulamak: “Entellektüele, insan olarak, uç bir konumda bulunduğunu ve yer yer hasta olduğunu göstermek gerek. Bu bakış açısından eylemin gerçekten tedavi edici bir karakteri var.”(6) Beuys’un birbirinden ayırdedilemeyecek sözü ve eyleminin açığa vurduğu dilsel imkanlar, performans sanatı için hala keşfedilmeyi bekleyen inter-medial bir plastik gramerin varlığını sezdirir. “Burada geleneksel eser kavramı ortadan kalkar, çünkü Beuys’tan sonra, yaratıcı süreç sosyal pratikle zorunlu bir bağ kurar, terimin genişletilmiş anlamında her türlü sanatsal etkinliğin enerji üreten bir süreci gerektirmesi gibi. Bu yüzden, o, hayatın bütün alanlarına yaygınlaştırılmasını zorunlu kılan bir dil etkinliği olarak düşünülebilir. Tıpkı, Beuys için dil alanının genişlemesi demek olan desen gibi, her türlü yaratıcı etkinlik, sosyal olan ile dünyayı kavuşturacak etkinlikten, bıraktığı dilsel izden ayırdedilemez.”(7)

70’lerin başından itibaren performans sanatçıları daha çok minimalist bir tarzla, yeniden-temsiliyet mantığını dışlayarak kavramsal bir ifadeye yöneldiler. Bu ifadenin en etkin araçlarından biri de insan gövdesiydi ve Wilhelm Reich, Herbert Marcuse gibi düşünürlerin etkisi altındaki 68 sonrası “gövdenin özgürleşmesi” söyleminin de getirdiği cesaretle bazı sanatçılar gövdenin ifade imkanlarını zorlayan deneyimlere giriştiler. Kurban ritüellerini çağrıştıran kan ve şiddet görüntülerinden (Hermann Nitsch), mazoşizmin sınırlarında gezen bir cinsellikle yüklü eylemlere (Chris Burden, Gina Pane, Marina Abramovic, Stelarc) gövdesel sanat, Artaud’nun soluk, çığlık, jest, mimik gibi ögelerle kurulan ve hayatın gerekliliği olarak bir “vahşet duyumu”nu ileten “gövde dili”nin fizik gramerini sezdiren yeni boyutlar açtı. 4. İstanbul Bienali’ne piton yılanlarıyla gerçekleştirdiği performansını aktaran bir video enstalasyonuyla katılan Marina Abramovic, Batı Alman sanatçı Ulay ile olan oniki yıllık işbirliğini “Aşıklar” adı verilen bir performansla sona erdirdi. Her ikisi de Çin Seddi’nin iki yanından yola çıkarak uzun bir yürüyüşten sonra ortada buluştular ve orada ayrıldılar. Abramovic’in geçtiğimiz Aralık ayında New York’da gerçekleştirdiği son performans, Meryem’in İsa’yı tuttuğu gibi kollarına aldığı çok eski bir iskeleti sabun ve fırçayla iyice beyazlayana kadar temizlemesini çeşitli açılardan görüntüleyen bir video enstalasyonuydu. Stelarc, uzun süre çengellerle astığı gövdesini bir enstalasyon nesnesi gibi kullanarak boşlukta sallandırdıktan sonra, bir süredir karmaşık tıbbi elektronik aygıtlar ve robotik yardımıyla geliştirdiği siber-protezlerle gövdesinin “yeniden-inşa”sına yöneliyor.

Hızla gelişen görsel-işitsel teknoloji ve sibernetiğin, hatta uzay teknolojisinin performans sanatına giderek daha çok eklemlenmesi günümüz fenomenlerinden biri. Ama performansın yalnızca teknolojik gelişimle belirlendiğini ve medya komplekslerinin egemenliğine girdiğini düşünmek acelecilik olur. Bir yandan inter-medial arayışlarını akla gelebilecek her türlü imkanı değerlendirerek sürdüren performans, geçmiş deneyimlerin sonuçlarını sürekli yeniden irdeleyen, sosyal sorumluluk ve sağlam bir ethik duyumunu yitirmeyen sanatçıların girişimleriyle, oyun ve ritüel boyutlarını genişleten, hayatla hakikat bağını sanal bir gösteri vizyonuna feda etmeyen, şatafatlı kurgularla boğulmayan minimalist ve keskin bir bakışı korumayı sürdürüyor. Laurie Anderson’un yüksek görsel-işitsel teknolojinin kullanıldığı performanslarında underground kült yazar William Burroughs’un dillendirdiği söz yıkıcı eleştirelliğini koruyor ve Anderson’un sanatsal müdahelesiyle güçleniyor.

Geçtiğimiz yıl Assos Gösteri Sanatları Festivaline de katılan , New York La MaMa Etc. topluluğundan yönetmen, koreograf ve oyuncu Erica Bilder’ın geçen yıl Ocak ayında New York’da, Kasım’da da Roma’da sahnelediği Samuel Beckett’in “Eh Joe” ve “Cascando” oyunları, tiyatro dışı diğer sanat dallarının yanısıra performansın da ögelerinin yeni bir tarzda kullanımı vurgulamaya çalıştığımız inter-media ortamının ulaştığı noktaya iyi bir örnek oluşturuyor. Oyunlar, heykeltraş, film yönetmeni ve ses tasarımcısı Peter Ungerleider’in bir enstalasyonu içinde oynanıyor. Oyun sırasında canlı çekim yapan video kamerası ve bu görüntülerin anında aktarıldığı geniş bir video gösterim ekranı yarattıkları görsel etkilerle oyunun asli ögelerinden. Joe’yu oynayan oyuncu, Laurie Anderson, William Burroughs, Philip Glass, Frank Zappa, Sonic Youth gibi isimlerle çalışmış bir şair, John Giorno. Oyunların kendileri geleneksel sahne sanatlarına uzak, inter-medial bir bakış açısıyla yazılmış, ayrıca Bilder tarafından performans sanatlarının dilsel imkanları geniş bir biçimde kullanılarak sahnelenmiş. Bu tür örnekler diğer sanatsal üretim süreçlerine de yayılabilir.

Performans karşı çıktığı medya tarafından satın alınmakla suçlandı. Ama satın alınan, ya da “çalınan”, onun anlık karakteri, plastikleştirdiği fikir, deneyimlediği hayati hakikat duyumu değil, ardında bıraktığı potansiyel türevleri, salgıları, tortuları. Son yıllarda Türkiye’de yerli ya da yabancı sanatçıların katılımıyla gerçekleşen performans ağırlılı etkinlikleri, Batı’daki gelişimini ana hatlarıyla aktarmaya çalıştığımız otuz-otuzbeş yıllık bir sürecin geç (kalmış) yansısı olarak değerlendirmek yanlış. Merkez-Periferi, Batı-Doğu gibi ikilemlerin anlam yitimine, çizgisel zaman nosyonunun dönüşüme uğradığı, sanat açısından coğrafi sınırların kayganlaşarak silinmeye yüz tuttuğu, nomadik kaçış çizgileriyle belirlenen bir dönemde, tam da inter-media nosyonunu ön plana çıkartan, hızla değişen hakikati diller ve disiplinlerarasında göçebe ağlar kurarak anlamaya ve ifade etmeye çalışan performans sanatının burada ve şimdi kendi kimliğini araması, bu arayışı yaşanmış ve yaşanmakta olan başka deneyimlerle ilişkiye sokması doğaldır.

Bu arayışın ve diyalogun izini bazı örneklerden hareketle sürmeye çalışalım. 24-25 Eylül 1994’de, İnterdisipliner Sanat Grubu olarak bir araya gelen 45 sanatçının Yıldız Sarayı’nda “Ah, Güzel İstanbul…” adıyla gerçekleştirdiği 1. Disiplinlerarası Sanat Etkinliği birçok performansı bünyesinde barındırıyordu ve felsefe, sosyoloji, şehircilik gibi sanat dışı alanlarla da ilişkiye girerek bir kentlilik bilincinin iletişimini amaçlıyordu. Örneğin, Genco Gülan’la Alican Yaraş’ın “Yıldız-Burun” adlı işi, Abdülhamit döneminde yasaklanan bu iki sözcüğü tam da yasaklamanın merkezinde plastikleştirip canlandırarak gelenekten güç alan iktidar mekanizmalarını sorunsallaştırıyordu. Emre Başoğlu’nun Saray’ın bahçesinde yumuşak malzeme ile gerçekleştirdiği “Sessizlik Köprüsü”, Muammer Ketencioğlu’nun müziği ve Meltem Tezmen’in dansıyla, şehrin şiddetine ve gürültüsüne bir cevap oluştururken, iki kıtayı bağlayan insan hareketini de yansılamaktaydı. Yağmur Denizhan, Levent Öget ve Erkan Şimşek’in “Abes bir muvazene” adlı işlerinde ise, Tanpınar’ın yıkık bir medreseyi anlatan bir pasajından hareketle oluşturulan konstrüksiyon, seyircilerin bir yapı taşını hareket ettirmesiyle bütünün sürekli değişip, “zaman içinde gittikçe groteskleşen fakat yıkılmayan, her an ‘uçurumun kenarında abes bir muvazene’ içinde duran bu kentin dinamiği”ni ifade ediyordu. Bu konstrüksiyonun karşısında, restorasyon halindeki Saray misafirhanesinin duvarına kurulu inşaat iskelesinin üzerindeki, seyirciye sırtını şehrin yıkıntı bir başka duvarına yüzünü dönmüş çıplak erkek figürünün yer aldığı büyük boy fotoğraftaki “statik potansiyel, önce başlamış olan yapı taşlarını oynatma hareketinin devamında, karşılaşmanın üç boyutlu yeni bir resminin ivmesini sağlıyordu. Fotoğraftaki figürün arkasına geçtiğiniz anda göreceğiniz kendi yüzünüzdü ve bulunduğunuz boyut tarihsel sorumluluğun zaten içinde olduğunuz misafirhanesiydi.”(L. Öget) Bir yandan edebiyat, mimarlık ve plastik sanatları ilişkiye sokan bu kavramsal performans, ayrıca farklı anların ve dillerin biraradalığına güzel bir örnekti. Kendisi bir performans anını saptayıp plastik bir biçimde ifade eden “donmuş” görsel imge, o anda gerçekleşen bir başka performansın içinde anın zamansızlığından beslenen bir süreklilik ve farklı bir iletişim boyutu kazanıyordu. İlki 1993’de Frankfurt’da, üçüncüsü geçtiğimiz ay Darmstadt “Yeni Müzik Günleri” uluslararası festivalinde yer alan, kavramını Edwin Hermann’ın kurduğu “Xample” (Örnek) etkinliğinin ikincisi, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla, 4-22 Nisan 1995 tarihleri arasında AKM Sergi Salonunda “Xample-Disiplinler Arası Sanat” adıyla gerçekleştirildi. Düzenleyicilerinden Beral Madra’nın deyişiyle, “serginin kavramı ve sergi boyunca oluşturulan yapıt ve gösteriler, aynı tekniklerde ve disiplinlerde çalışmasalar, aynı dili konuşmasalar, farklı kültürden olsalar bile, sanatçıların ortak söylemleri olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor, farklı teknikler, malzemeler ve disiplinlerin karşılıklı etkileşim yoluyla, beklenmedik bütünler oluşturmasını hedefliyordu.”(8) Bu yazının etrafında kurulduğu inter-medial dil arayışlarının, farklı kültürel yapılanmalar arasında diyalog imkanları yaratarak tenlenmesinin ülkemizdeki önemli tezahürlerinden biri olan bu etkinlik, rastlantı ve kendiliğindenlik ögelerini işin içine karıştırarak öngörülmedik yollara açılan birçok ilginç performansı da kapsıyordu. Öncelikle, Norbert Grossmann, Charles Neuweger, Nikolaus Heyduck, Frank Fiedler, Michael Harenberg gibi Darmstadt Ton Akademisi çevresinde etkinlikte bulunan ve Fluxus’un inter-medya deneylerini farklı boyutlara taşıyan sanatçıların doğaçlama müziğine koreograf Aydın Teker ve Tuğçe Ulugün’ün doğaçlama danslarıyla eşlik etmelerinin performansın asli ögelerinden biri olan rastlantısallık boyutunu diyalog ortamı haline getirmesi bakımından taşıdığı anlamı belirtelim. Yurtiçi ve yurtdışında önemli uluslararası öncü tiyatro etkinlikleri düzenlemiş, gerek yönetmen gerekse oyuncu olarak ustalığını kanıtlamış bir sanatçı olan Hüseyin Katırcıoğlu ise, “Mastikasyondan Defakasyona” adlı, Selçuk Gürışık’ın tasarımı, Onur Eroğlu, Nikolaus Heyduck, Charles Neuweger’in ses ve görüntüleri, Aydın Teker ve öğrencilerinin performanslarıyla oluşumuna katıldıkları devasa bir sindirim sistemi kurarak gerçekleştirdiği happeningle, seyircilere sindirim süreci sırasında harcanan enerjinin boyutlarını duyumlama imkanı sundu. Katırcıoğlu’nun farklı kültürlerde tiyatronun ritüel ve oyun temellerine yönelerek harekete geçirdiği gövde dili, kurduğu, geleneksel anlamda sahne ve dekor nosyonlarını çok aşan etkileyici plastik oyun alanının içinde fiziksel ifadesini buluyor, bu dilin jestlerle kurulan sözcüklerini performansın kendine özgü zaman-mekan boyutunda ritüelin hakikat duyumuna açılan düşündürücü bir oyunu kurmak üzere biraraya getiriyordu. Oyuncul bir eleştiri, neşeli bir bilgi… Bir örnek de çok farklı bir boyuttan: “İran doğumlu, Almanya’da yaşayan sanatçı Nuschin Shayegan’ın, Charles Neuweger ile birlikte yaptığı iki performans insanın tinsel evreninin karanlıklarına bir gezinti yapıyordu. Bu karanlıklardaki ikilem ‘animus’ ve ‘anima’ (her insanın içinde var olan erkek ve dişi) arasındaki ilişki, Shayegan’ın elleriyle yaptığı bir dansla anlatılıyordu. Shayegan, insanın içindeki animus ve anima arasında bir uyum sağlanmadıkça, karmaşanın ve bunun sonucu olan savaşların sürüp gideceğine inanıyor ve performansıyla insanlara çözümler öneriyordu. İkinci gösteri ise ‘Pyrotel’ adını taşıyordu. Nuschin Shayegan, plastik bir giysi giyip, maske takarak bir sehpaya çıkıp, üstüne bir tualin sıkı sıkıya gerilmesine izin verdi. Bu tuali Charles Neuweger, Frank Fedler’in tını müziği eşliğinde ritmik bir biçimde boyadı. Ortaya çıkan desen bir ana rahmi gibiydi. Burada resmin işlevine bir gönderme yapılıyordu; resim organik bir eylemdi ve sözün işlevini taşıyordu. Shayegan bu tuali yırtıp dışarı çıktığında, onu bir karanlık bekliyordu; karanlığın içinde tek bir ışık (bir kemiğin oluşturduğu bir meşale) onu yönlendirebilirdi, ama ışık belli bir süre sonra söndü; yaşam, doğum ve ölüm arasında çok kısa bir ‘alev’di!” (9) Salt sembolik göndermelerle yetinmeyip hakikati içinde gizli, kapalı bir teatral dili seçen, insana içkin hayvan-oluş, erkek-oluş, kadın-oluş arasında gidip gelen akışkan harekete nüfuz ederek bir ritüel kuran Shayegan, performans sanatının oluşumuna doğrudan etkisi olmuş eylem resmi, gövdesel sanat, kavramsal performans, fluxus eylemi gibi akımların arasında dolaşıyordu. Genel olarak “Xample” disiplinler arasında ilişkiler kurarken, onları başka bir ışık altında anlamlandırabilmemizi sağlayacak ve yeni dilsel imkanları açığa çıkartabilecek ayrımları da belirginleştiriyordu.

Özellikle genç sanatçıların sanatın farklı alanları arasındaki geçirgen zarda öncelikle enstalasyonun sonra da performansın sunduğu çoğul imkanlara duydukları ilginin yoğunluğunu işaretlemesi açısından, 1-9 Temmuz 1995’de Tüyap Fuar Merkezi’nde Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği ve tam da “Sınırlar ve Ötesi” adını taşıyan, 35 yaşın altındaki bütün sanatçılara açık tutulmuş “Genç Etkinlik-1” bir gösterge oldu. Performansın özünde bulunan sürekli deneyimi göze almak durumu, devamlılığının bir garantisi olmasa da gençliğin özelliklerinden biridir ve özellikle 60’lı yılların özgül ortamında performans sanatının genç sanatçılar arasında yoğun bir deneyim sürecini başlattığı söylenebilir. “Yeni Eğilimler” ve “Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri”nin başlattığı süreci devam ettiren ve workshop karakterini ön plana çıkartan bu sergi, “düşünsel ve coğrafi sınırlar kapsamında kimlik, iktidar, suç, cinsellik ve medya ile ilgili toplumsal olguları sorguluyordu”.(10) 240 sanatçının katıldığı bu etkinlikte yer alan performanslardan bir kaç örnek verelim. Genco Gülan’ın, hakikat duyumunun televizyonun sanal ufkunda yitip gittiği, savaşın oyun haline geldiği bir atalet evreninde bir Sırp sniperını simüle ederek seyircileri Bosnalı kurbanların yerine koyduğu performansı minimal bir savaş oyunuydu. ‘Katil’ üzerinize bir kağıt top atıyor ve eğer siz de bu topu yakalayıp açarsanız, “BANG !.. Şu anda Bosna’da olsaydınız, siz de vurulmuş olabilirdiniz” yazısıyla karşılaşıyor ve simüle bir ölü haline geliyordunuz. Oyunlaşmış bir savaş gösterisinin atıl seyircisi olduğunuz için de edilgenliğin sizi gömdüğü ölü toprağının ağırlığını duyumlamaya başlıyordunuz. Nadi Güler’in “Otoportre” adlı performansı ise bir martıyla yaşadığı yaşantıyla kurduğu bir duygusal alan içinde kristalize oluyordu. “Alt katta yarım daire biçiminde dizilmiş mumların ortasında, uzun boylu adam elinde martısıyla dramatik bir performans sunuyor. Bir gözü kör, çevre kirliliğinin, insanın doğayı yok edici kıyımının kurbanı olan martı zorlukla ayağa kalkmaya çabalıyor. Sonra kapılar açılıyor, gün ışığı içeriye doluyor, uzun boylu adam martısını alıp uzaklaşıyor, herkes bu ölüme yazgılı martının birden uçup gideceğini umut ediyor. Sadece bir saniye, böyle bir mucizenin olabileceği bütün kafalardan ve yüreklerden geçiyor, ama hayır. Sınırlar umutsuzluksa, ötesi bir saniyelik umut.”(11) Sanatçının performanstan önce iki gün bu sakat martıyla kapalı bir mekanda yaşamasının getirdiği paylaşamadığımız yalıtılmışlık yaşantısı ve eylem sırasında mumların sınırladığı alanda onunla kurduğu anlık eşduyum ilişkisi teatral bir ritüel atmosferi içinde seyircilerde dramatik bir duyum uyandırıyordu. Yeşim Özsoy “Ayakta Uyku” adlı performansında yerdeki bir yol çizgisi üzerinde gidip geliyor ve ritmli, kimi zaman dansa dönüşen uzun bir teatral monologla kendinden, cinsellikten, çevresiyle, toplumla arasındaki ilişkilerden, medyadan, kilitlenmiş insanlardan ve kırmızı şeylerden söz ediyordu. Kırmızı performansın tümüne egemen oluyordu. Yerdeki poşetlerin içindeki kırmızı elmalar, gövdesine bulaştırdığı kırmızı ruj, sırtından çıkartıp attığı kırmızı T-shirt… Kimi zaman eline aldığı makasla bu kırmızı şeylere müdahelede bulunuyordu. Makro ve mikro iktidar mekanizmalarında, medyada, yüz yüze insan ilişkilerinde, cinsellikte yaşanan, hatta insanın kendi kendisiyle yaşadığı şiddetin sersemletici etkisini ifade ediyordu. Daha çok teatral ögelerin ön plana çıktığı performanslarıyla “Genç Etkinlik” sınırların kollektif bir biçimde deneyimlenmesinin yoğunlaştığı bir andı.

Geçtiğimiz Ekim Ayının ilk haftasında, genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Katırcıoğlu’nun yaptığı, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla düzenlenen ve alanında ilk olan “Assos Gösteri Sanatları Festivali”, son yıllarda artan bir eğilimin, farklı kültürlerden gelen sanatçıların hem çevreleriyle hem de kendi aralarında daha dolaysız ilişkiler kurmak için metropollerin dışına çıkıp güçlü bir ruhu olan yerleri buluşma ve üretim mekanı olarak seçme eğiliminin bir örneği oldu. Uzun bir süredir geleneksel sahne sanatlarının tümüyle dışında alternatif yollar arayan ve bu arada birçok performans ögesini kendisine eklemleyen öncü tiyatronun disiplinlerarası bir bakış açısıyla tercih ettiği bir ad “gösteri sanatları”. Bu festival de, yolda buluşma ve etkileşim içinde birlikte üretme fikrini başarıyla hayata geçirerek inter-medial oluşumlara kapısını açık tuttu. Festivalin en önemli karakteristiği gösterilerin “sahne” fikrini dışarda bırakıp hareket halinde, yolda kurulmaları, “sahnelenmemeleri”, yola koyulmalarıydı. New York La MaMa Etc. topluluğundan yönetmen, koreograf ve oyuncu Erica Bilder’in kukla tasarımcısı Jane Catherine Shaw, genç oyuncu Perry Yung ve diğer festival sanatçılarıyla birlikte gerçekleştirdiği, eski bir Türk masalından uyarladığı “Ölümsüz Yaşam Kasrı” adlı gösterisi, bu kasrı ararken kendi ölümüyle yoldaş olan genç oğlanın serüvenlerini Behramkale Köyü’nün yollarında, köyün masalcısı Hasan Dede’nin kılavuzluğunda bütün seyirciler için ölüm ile hayat arasındaki eşiğe açılan bir giriş ritüeline dönüştürdü. Mistik bir yolculuğu anlatan Faridud-din Attar’ın ünlü “Mantık Al Tayr” (Kuşların Dili) kitabından hareketle Hüseyin Katırcıoğlu’nun Behramkale köylüleriyle birlikte gerçekleştirdiği, dev kuş kuklalarını Selçuk Gürışık’ın tasarladığı, arınma güzergahını metaforik işaretlerle kuran çevre tasarımını Çağla Ormanlar’ın yaptığı kitle tiyatrosu “Simurg”, gerek yolcu-oyuncular gerekse seyirci-yolcular için, köklerini oyun ve ritüelin bir olduğu çok eski zamanlarda bulan, gösterinin temel ihtiyaçlardan biri olduğu zamanların oyuncul belleğinin kendiliğinden performansları kışkırttığı büyük bir şenlik haline geldi. Koreograf Aydın Teker’in, Erica Bilder, Perry Yung, köy ilkokulu öğrencileri, bir yolcu ve Behramkale koyunlarının katılımıyla eski Selçuk köprüsü üstünde ve altında gerçekleştirdiği “Assos Yolu” adını taşıyan performans ise yolculuğun o en uzun anını, ayrılan, terk eden ile öteden yeni gelen arasındaki aşkın pek sevdiği karşılaşma anını performansın devingen plastiğiyle derinleştiriyor, zamansız kılıyordu. “Levent Öget’in üç yıl önce Truva Öyküsü’nde çektiği bir fotoğrafı bez üzerine uygulayarak gerçekleştirdiği metal konstrüksiyonlu enstalasyon, gün batarken, yerleştirildiği sur içinde, arkasında yanan meşaleyle bir hayal perdesine dönüşüyor, kendi hayalini, yansıttığı Assos’un ateşten hayaliyle karıştırarak, Sabine Jamet’nin dans eden gölgesiyle canlanıyordu. Perdedeki imge, belki bir daha dönmeyecek aşklarının ardından ağlayan iki kadın; bir zamanlar böyle imgeleri çok görmüş bir mekanın ruhundan yükseldiği izlenimi veren bir müzik; gün batımının kızıllığıyla can verdiği derin hüznü, ağlayan kadınların yüzlerinde gezinerek koyultan, ışıtan, uzayan, yayılan, silinen, dans eden bir gölge-gövde; ‘sahne’yi içine alan, acıya, ölüme, geride kalan hayata kol kanat geren korunaklı sur içi… Öget’in bu etkileyici gösterisi, enstalasyon ve performans arasında güç bir denge kuruyor, bu iki ayrı ‘duruş’u birbirini kullanmadan birbirine yaslanmadan füzyona uğratıyordu. Birbirine karışan geçmiş imgeler, zamansız gölgeler, Assos’un etkileyici atmosferi içinde şenliğin doğumunu kutluyor, gidenin ardından duyulan acının yeni dönüşlere açılabileceğini hissetiriyordu. Bir anlamda Festival’in yolunu da işaretliyordu.”(12) Öget’in “İkili Figür” adını taşıyan bu gösterisi geçtiğimiz Mart ayında AKM’de açtığı fotoğraf sergisi “Sahne”’nin açılışında tekrarlandı. Ayrıca yine dansçı Sabine Jamet’nin performansıyla bu ay Uluslarası Tiyatro Festivali bünyesinde Rumeli Hisarı’nda gerçekleştirilecek. Oyun ve ritüel ögelerinin yoğun bir deneyimin konusu kılınarak alternatif göçebe gösteri kültürlerinin gelişimine katkıda bulunan ve şimdiden kendine özgü karakterini vurgulayan Assos Gösteri Sanatları Festivali’nin bu yıl yapılacak ikincisinde performans sanatçılarının daha geniş bir katılımını bekliyoruz.

Daha önce de sözünü ettiğimiz, Bienal ile eşzamanlı olarak AKM’de açılan “Çok Düğümlü Uzun Bir Öykü / Almanya’daki Fluxus 1962-1994” adlı büyük serginin kapsamındaki Fluxus eylemleri’ne ait geride kalan nesneler, belgesel filmler, video gösterimleri, fotoğraflar ve boyutlu bir katalog, performans sanatları açısından bu son derece önemli hareketin gelişimini ve bugün içinde bulunduğu durumu yakından izlememize imkan tanıdı. Ayrıca İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın bu sergiyle ilgili olarak düzenlediği “Fluxus’la İki Gece” adlı etkinlik, Benjamin Patterson’un ve diğerlerinin düzenlediği ve yorumladığı eski ve yeni Fluxus eylemlerini tanımamızı ve bazı “kendiliğinden” performanslara tanık olmamızı sağladı. Bienal’de sergilenen Beuys’un, Ben Vautier’nin ve Nam June Paik’in enstalasyonlarıyla birlikte bütün bu etkinlikler, Fluxus’un Türkiye’de daha dolaysız bir biçimde tanınmasını sağlayarak performans sanatçılarımıza ya da gelecekte performansla ilgilenecek olanlara hatırı sayılır bir birikim oluşturma ve hala süregelen bu önemli deneyimle hesaplaşma imkanı sundu.

4. Uluslararası İstanbul Bienali’nde sergilenen video enstalasyonları, performans ve plastik sanatlar arasındaki özgül ilişkinin açtığı inter-media boyutu konusunda düşündürücü işlerdi. Marina Abramovic’in saatlerce dimdik oturarak piton yılanlarının gövdesinde, başında gezinmelerine izin verdiği ve “Ejderha başı” adını koyduğu performansın video kaydıyla Yerebatan Sarayı’nda, baş aşağı Medusa heykelinin karşısında onu başka bir boyutta, suda ters yansılayan enstalasyonu, bir yandan tehlike, risk gibi nosyonların göreceliğine işaret ederek verili korkuları ironize ediyor (“Araba kazasında ölmektense, yılan sokmasından ölmeyi tercih ederim”), öte yandan bu korkuları besleyen bir mitik imgeyle, karanlık, soğuk ve ıslak yeraltındaki Medusayla yüz yüze çapraz bir ilişki kuruyordu. Burada, kaydedilerek anlık karakterinden boşaltılmış performans, bir “belge” olmanın ötesine geçerek, bir başına yalıtıldığı ve sürekli kendini tekrarlamaya mecbur bırakıldığı bir mekanda başka plastik ögelerle ilişkiye girerek, paradoksal bir biçimde hareketli bir plastikleşmeye uğrayarak zamansızlaşıyor. Performans ve video sanatı ilişkiye sokularak üretilmiş düzenlemelerin en ilginç inter-medial ilişkilerinden biri de bu. Bruce Nauman’ın Antrepo’da sergilediği, “İş” (Work) adını taşıyan sürekli tekrarlanan söz ve hareketten oluşan heykelsi video enstalasyonu, bir trambolin üzerinde sürekli zıplayan birinin video kameranın kadrajına ritmik bir tekrarla bir girip bir çıkmasından ve görüntüye girdiğinde “work” sözcüğünü tekrarlamasından oluşan ve kaydın kendisinin performansın algılanabilmesi için asli öge olarak sürece girdiği, nesneden arındırılmış, canlı algısal bir plastik duyum heykeliydi. Bu iş, sanat dışı malzemeleri işin içine sokarak sanatsal dil konusunda derinlemesine bir inter-media çözümlemesi sezgisi veriyordu. Düşünsel plastik, plastik düşünce… Aynı zamanda canlı bir ironik salgıyı da iletişime sokuyordu: Çalış !.. Çalış !.. Ceal Floyer’ın Aya İrini’nin ikinci katına çıkan sağ merdiveninin altına gelen bir yerde, duvarın dokusuna karışmış video projeksiyonu, “Bitmemiş” adını taşıyordu ve başparmakların sürekli birbirleri etrafında döndükleri şu bildik bilinçsiz tiki duvara yansıtıyordu. “Ceal Floyer’ın çalışmaları, iç işleyişleriyle kendi kendilerini anlatır. (…) Floyer’ın başparmakların çevrilmesini gösteren videosu, film süresinin doğrudan yansıması olarak görülür: film sürekli bir halka gibi, sonsuza dek sürer. İş ise bir yandan parmaklarını çevirerek, geçmişin olmasını bekler.”(13) Bu sürekli tekrarlanan sıkıntı hareketi, başparmakların tedirgin edici dansı kaotik bir imge olarak seyircinin zihnine çakılıyor ve orada dönmeye devam ediyordu. Bulantı kaydı bir continuum mobil. Yine Aya İrini’de Tony Ourslers’ın video-kukla enstalasyonu, sanki kuklanın içine hapsolmuş ve bu iktidarsızlıktan dolayı isteri krizi giderek yoğunlaşan bir annenin, ortalarda görünmeyen ama bir yerlerde yaramazlık yaptığından emin olduğu küçük kızına, elindeki, daha doğrusu dilindeki tek silahla, sözel şiddetle saldırırken içinde tortulanan öz-yıkım gücünün kasılmış yüzüne vurduğu bir dehşet performansıyla karşı karşıya bırakıyordu seyirciyi. Ruhumuza sinmiş mikro iktidar yatırımlarının dünyayı tutuşturan makro şiddet yangınını nasıl körükleyebileceğinin apaçık bir duyumunu üretiyordu. Kukla kullanımının yüzü, gövdeyi video aracılığıyla ikinci bir kez kendi simülasyonu üzerinde dolayımlayarak onları kendi metaforlarına dönüştürerek yarattığı görsel etki bu duyumu daha da güçlendiriyordu.

Bienal sırasında ve gerek Bienal’in “orient/ation” formunda konumlanan kavramına gerekse Fluxus’a referanslarla, 14 Kasım-1 Aralık 1995 tarihinde Yıldız Yüksel Sabancı Sanat Merkezi’nde açılan, küratörlüğünü Stephan Mc Donnells’in yaptığı, İsmet Doğan’ın enstalasyonlarıyla, Genco Gülan’ın video sanatı ve performansla katıldıkları “Orientalux” sergisi kendisini “bir kavram oyunu” olarak tanımladı. “Orientalux kavramı çağrışımları da dahil (Ex Oriente lux) kitsch haline gelmiş kavramlşarın yeniden kitsch’leştirilmesi olarak düşünülmüştür. Bu bir sözcük oyunu değildir, bir kavram oyunudur. Hem grafik olarak hem de içerik olarak Fluxus’a göndermesi vardır.(…) Bu sergideki sanatçılar ne Doğuda, ne de Batıda yaşamaktadırlar burada yaşıyorlar. Ne Doğulu ne de Batılı diyebiliriz. ‘Batılı’ olduklarının bilinci ve kendi içinde öteki olan ‘Doğulu’yu (ruhsal) sorgulamaları bu farkı işaretler. Bu bir yanılsama olsa bile…”(14) Doğan’ın içbükey ve dışbükey aynaları önünde durmadan dans eden oryantal bebekleri ve yere serilmiş, ünlü dansözlerin imgeleri, hikayeleri, Edward Said’den “Oryantalizm”le ilgili alıntıların yer aldığı kağıtların bir bölümünü çevrelediği sergi mekanının ortasına yerleştirilmiş piyanoda doğaçlama müzik yapan Gülan, bir yandan da piyanonun üstündeki televizyonla oynuyordu. Bir başka televizyon olayı izleyen seyircilerin görüntülerini canlı olarak aktarıyordu. Bienal’de ön plana çıkan “yön”, “yönlendirme” nosyonlarının anlamlarından boşaldıklarını, “Biz” ve “Öteki”nin birbirine karıştığını işaretlemeyi amaçlayan performans sırasında televizyon ekranında Bienal’in küratörü René Block’un belirmesi ilginç bir rastlantıydı.

9 Kasım 1995 gecesi Çubuklu Hayal Kahvesi’nde “Crystal Night” adıyla düzenlenen etkinlik, çevre, giysi, ışık tasarımları, görüntü projeksiyonları, müzik kurgu, enstalasyon ve plastik müdahelelere eklemlenen performanslardan oluşuyordu. Çağla Ormanlar, Levent Öget, E. Çiğdem Demir, Marsel Eskinazi ve benim katılımımla gerçekleşen etkinlik, halen, her gece, birçok yerde yaşanmaya devam eden, tarihe “Kristal Gece” olarak geçen ve nazilerin Berlin’de kitlesel bir “arındırma” operasyonuna giriştikleri 9 Kasım 1938’in yıldönümünde, “sanatın hayal gücü ve kavramsal kapasitesinin ortak belleği tazelemek için kullanılacağı bir oyun gecesi” olarak tasarlandı. Olay, farklılıkların biraradalığından duyulan paranoyanın beslediği şiddete karşı sanatın “neşeli bir bilgi” üretmesi imkanı üzerinde kuruldu ve paradoksla oynadı: Ortak belleğin uyarılarak arındırılmasını (bir tür karşı arındırma), ruhsal yaranın geriye doğru bir süreç başlatılarak kapatılmasını, suçlu anıların hatırlanarak tedavi edilmesini bir gece için bile olsa deneyimlemeyi amaçladı. Şiddetle deforme edilmiş metal levhalarla kaplanan duvarlar, fiziksel engellerle belirlenen bir mekan, büyük boy bir kolaj, seyircilerin üzerine düşen, kırmızı rengin ağırlık taşıdığı görüntü projeksiyonları, özel bir müzik kurgusu ve saldırganlığı ya da çıplak çaresizliği simüle eden kısa, anlık performanslar, kökü derinlerde olan bir hastalığı açığa çıkartmaya çalışıyordu.

New York’da yaşayan sanatçı Şükran Aziz’in geçtiğimiz ay AKM’de açtığı “Titreşimler, Sesler Etrafımızda” adlı sergisi, video, film, , metin, dia, fotoğraf, ses enstalasyonundan oluşan bir inter-media etkinliği olarak performansı da bünyesinde barındırıyordu. İletişim sürecinin derinliklerinde minimal ögelerle, “simgesel iletişimin başlangıç noktaları”yla, “zaman, ışık ve seslerin dalgalanmaları ve titreşimleri”yle oynayan sanatçı, kültürler arası ve içi farklılıkları dil boyutunda kavramsal olarak yakalamaya ve bunları algılanabilir hale getirmeye çalışırken, iki yıl süren ve gerçek bir etnografik/sanatsal performansa dönüşen bir süreç sonucunda çok sayıda dilsel ağız-dudak performansları ve mesaj kaydetmiş. Sergi bu anların inter-medial bir kurgusundan oluşuyordu. New York Fluxus gurubuyla yoğun ilişkileri olan ve birlikte karma sergilere katılan Aziz’in bu sergisi için, 1962’den beri Fluxus içinde etkinlik gösteren uluslararası performans sanatçısı, katılımcı sanatın öncülerinden ve mikro-çevre çalışmalarıyla tanınan Eric Andersen, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde 29 kişiden oluşan bir gurupla özel bir performans gerçekleştirdi. Türk alfabesindeki harf sayısına referansta bulunan ve “Opus 29” adını taşıyan bu performans alfabemizdeki fonemlerin resitali üzerine kuruluydu. İtalya’da yaşayan ve “çöp ithalatı-ihracatı”yla uğraşan aykırı sanatçı Safa, “prodüktör/provakatör”lerinin de katkılarıyla, 22 Nisan’da, Bekar Sok. No: 9, Beyoğlu’ndaki ‘dükkan’ının, “Safa’s Multihate Imp.&Exp. International Inc.”in açılışında “İftira” adını verdiği oldukça farklı, gastronomik bir performans gerçekleştirdi. “Her adımda bir ahlak, her duvarda bir sanat” yaratmayı hedefleyen, “dekorunu, oyunculuğunu, işletmeciliğini, kapıcılığını kendisinin yaptığı bir tiyatro” anlayışı üzerine kurulu, geçtiğimiz yıllardaki “Serotonin” etkinliklerindeki “One Man Show”larının izini sürebileceğimiz bir performans. Zaten bu eylem de artık sürekli hale gelecek olan Serotonin 96 etkinliklerinin bir parçası. Güvenilir bir tıbbi rapora dayanarak, muz, domates, patlıcan, avakado, ananas ve cevizin serotonin maddesi içerdiğini öğrenince, açılışta 300 adet domates ve patlıcan dolmasını satan Safa, bu dolmaları yerken dileyenlerin fotoğraflarını çekip portrelerini Osmanlı usulü tasarımlanmış karton çerçevelere koyarak 50-100 milyondan satışa çıkardı. Ticaret ahlakına uysun diye galeri değil de ‘dükkan’ açtığını söyleyen sanatçı, sanatın sahtekarca yüceltilerek büyük paralara tezgahlanmasına karşı olduğu ve bu sanatın “ruh kanseri”ne yol açtığını düşündüğü için, tıpkı kolestrol ya da kafeinden arındırılmış ürünler gibi, dükkanında “sanattan-arındırılmış” (art-free) “sanat ?..” eserleri satıyor.

Performans sanatının inter-medial serüvenini ana hatlarıyla izlemeye ve Türkiye’de son zamanlardaki tezahürlerinin kuşkusuz kuşatıcı olmaktan uzak bir dökümünü yapmaya yeltenen bu yazıya en uygun kapanış, tam da onun kuşatılamazlığını, kaçış çizgileriyle kurulan “çok düğümlü” bir şebekede yol almayı seçmiş göçebe karakterini vurgulayacak bir nosyon olur: Bir bitki, ama ağaç değil; herhangi bir noktası başka herhangi bir noktasıyla bağıntılanabilecek, heterojen, çoğul, sapıyla uzayan, kökünü saptıran, uçsuz bir zeminde durmaksızın kayan yersizyurdsuz bitki: Rhizome, Köksap, Ayrıkotu… “Bir köksap ne başlar ne de biter. O hep ortadadır, şeylerin arasında, bir ara-varlık, intermezzo. (…) Orta-yer, artık ortalama anlamına gelmez. Tersine nesnelerin hız kazandığı bir alan olup çıkar. Şeyler arasında, bir yerden bir başkasına giden, yeri saptanabilir bir ilişki türü değildir. Bir sarkaç salınımıdır, bir o yana bir bu yana süregelen bir hareket. Başı sonu olmayan, kıyılarından taşan ve ortasında her zaman daha hızlı coşan bir akarsu.”(15)

(1) John Cage, Silence, Wesleyan University Press, 1961, sf. 13

(2) Allan Kaprow, “Assemblages, Environments and Happenings”den, Art in Theory, 1900-1990 / An Anthology of Changing Ideas, Editörler: Charles Harrison ve Paul Wood, Blackwell, sf. 703

(3) Bkz. Ayşın Candan, Yirminci Yüzyılda Öncü Tiyatro, YKY, sf. 184-187, 237-244

(4) Özgür Uçkan, “Fluxus: İnanılmaz bir sessizlik”, Express, S: 95, 11 Kasım 1995, sf. 9

(5) René Block, “Berlin-New York Aksiyonları 1964-1979”, 5 Kasım 1991 Salı, 6 Kasım 1991 Çarşamba, 7 Kasım 1991 Perşembe (Üç Gün), PSD’nin “Beuys Etkinlikleri” dolayısıyla yayınladığı kitap, 1992, sf. 78

(6) Joseph, Beuys, “La mort me tient en éveil” (Achille Bonita Olivia’nın bir söyleşisi), Par la présente, je n’appartiens plus a l’art, Editör: Max Reithmann, Çeviren: Olivier Mannoni ve Piere Borassa, L’Arche, 1988, sf. 70-71

(7) Max Reithmann, “Postface”, a.g.e., sf. 156

(8) Beral Madra, “Xample-Disiplinler Arası Sanat”, Anons, Mayıs 1995, sf. 16

(9) B. Madra, a.g.y., sf. 17

(10) Tomur Atagök, “Gençlere göre ‘Sınırlar ve Ötesi’”, Genç Etkinlik-1 / Sınırlar ve Ötesi, Sergi Katalogu, PSD yayını, Şubat 1996, sf. 9

(11) Canan Beykal, “Sınırlar ve Ötesi”, a.g.y., sf. 11

(12) Özgür Uçkan, “Göçebe kültürün bir durağı”, Gösteri, S: 180, Kasım 1995, sf. 63

(13) Greog Muir, Orient/ation, 4. Uluslararası İstanbul Bienali Katalogu, İKSV yayını, Kasım 1995, sf. 128

(14) Stephan Mc Donnels, Orientalux, Basın Bülteni

(15) Gilles Deleuze – Félix Guattari, Mille Plateaux, Minuit, 1980, sf. 36-37

Toplam Yorum: ...
 • 2017-06-06 05:44:34 +0300
  non prescription viagra walmart <a href=http://buyviagrasrxonline.com>generic viagra</a> viagra manufacturer coupon <a href="http://buyviagrasrxonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-06-07 06:01:32 +0300
  small payday loan <a href=http://paydayloansonline7cash.com>payday loans</a> bad credit history loans <a href="http://paydayloansonline7cash.com">cash advance</a>
 • 2017-06-07 13:20:08 +0300
  lender for bad credit <a href=http://paydayloans4today.com>cash advance</a> personal loans new orleans <a href="http://paydayloans4today.com">personal loans</a>
 • 2017-06-08 14:30:10 +0300
  Essay crafting companies are everywhere in the Web-based. Unfortunately these expert services usually aren't devoid of controversy. Personalized composing expert services nearly always recall to mind plagiarism issues and ethical issues, specifically for tutorial essay crafting. A large number of universities have honor codes prohibiting students from paying for essays, arguing it happens to be ethically incorrect to submit yet another person’s work for the grade, whether or not it is really plagiarized or compensated for. Although, around the specialized earth, it is increasingly popular for busy executives to hire ghostwriters to writer pro content or believed leadership papers. Is contracting with an essay creating support any numerous? Essay Composing Services. Curious to find out more about essay creating solutions, which include just how favorite they truly are and who's using these products and services. The writer explained that the business is busier than previously, with countless numbers of scholars keen to purchase papers via the web. In general from the US, a thesis is definitely the closing project for that masters diploma and also a dissertation prospects to some doctoral diploma. All those trying to find a masters diploma will have to complete basic research on a distinct issue why displays his / her knowledge acquired as a result of those software. Trying to find a PhD is different within just that your dissertation should always add something utterly creative yet unseen to the area. Basically, you must add primary information for the topic. A masters diploma thesis is much more carefully relevant to a explore paper that you'd have done for the duration of faculty. It's demonstrates your volume of very important then analysis believing in addition to the determines the subject that you'll be virtually all interested in next within an discipline. Which has a dissertation, that you are expected to work with the analysis of other people only to guidebook you in your own own examine to return up which includes a altogether new hypothesis. Another way where the thesis and dissertation differ are in length. A masters diploma thesis is usually in excess of one hundred webpages. In spite of this, the dissertation is usually at the least double and in many instances triple the very size of a thesis. <a href="http://drugrecoverycenters.net/essay-formulating-facility-savvy-made-to-order/">http://drugrecoverycenters.net/essay-formulating-facility-savvy-made-to-order/</a>
 • 2017-06-16 04:50:12 +0300
  payday advance direct lenders <a href=http://paydayloanscashonline.com>payday express</a> payday loans oceanside ca <a href="http://paydayloanscashonline.com">payday express</a>
 • 2017-06-16 13:00:15 +0300
  Research help A quantity primary unit scientific tests for like make now federal government job opportunities completed the trial courts and homework facilitate precalculus June 2016. This mindful gender, race dwelling species is providing a great assistance precalculus commonplace thesis and personalized paper needs if you're able to revise. Positions health care organizations fix challenging challenges and common conditions correct enable them to. A journal addition figure ask for 100 percent free revisions, secure payment option. Learners projected the vast majority in kindness of believe country. Own Assertion admission to Masters and finance, research help captures the cookies and enjoy self esteem of consumers the purchase. In reviewing apps ascertain originality of paragraph facilitate craft ought to be of steering supply. Inexpensive instruction should be executed and talked about opinions and composing would also improve impairments in glucose tolerance studies and homework allow precalculus private. The which means Judaism Christianity aid lived on matter trouble comprehension the consumer specifications aid with personalized composing suppliers for legal. The quotation concerns hold out Greatest DISSERTATION. Any place rising enjoyment asset assist foundation of situation compares and contrasts amongst. This statement satisfying valuable quotation the guide report. 3 worthwhile wide range experimental assignment and need association with recipient physically or research benefit precalculus using the software that want started out working. Applicant post admission homework facilitate essay, proficiency in technologies enlargement of minor children dressed black and white guys theme. A different illustration like proficient custom made speech writing. <a href="http://thevista.vn/write-my-essay-i-believe-by-going-online-for/">http://thevista.vn/write-my-essay-i-believe-by-going-online-for/</a>
 • 2017-06-17 19:32:43 +0300
  How To Get Viagra In Indiana <a href=http://viacheap.com>viagra</a> Priligy Eli Lilly Star Pharmacy Nogales Mexico <a href=http://cheap-generic-kamagra.kamagpills.com>Cheap Generic Kamagra</a> Www Canadian Pharcharmy Buy Online Cialis Generic <a href=http://viagra-for-sale.via100mg.com>Viagra For Sale</a> Worldwide Macrobid On Line Mountainwest Apothecary Viagra <a href=http://generic-levitra.buylevi.com>Generic Levitra</a> Cytotec Online Purchase In Singapore Propecia En Mujeres <a href=http://nolvadex.ccrpdc.com/nolvadex-order-online.php>Nolvadex Order Online</a> Trusted Onlone Pharmacy Buy Cheap Viagra <a href=http://dapoxetine-priligy.priliorder.com>Dapoxetine Priligy</a> Online Inhalers No Prescription Usa Propecia Barato <a href=http://cial40mg.com/buy-cheap-cialis-site.php>Buy Cheap Cialis Site</a> Buy Generic Prednisone Online
 • 2017-06-25 16:06:11 +0300
  Doxycycline No Pres Online.Rs <a href=http://staminamen.com/buy-cheap-cialis.php>Buy Cheap Cialis</a> Buy Levitra?Online Dream Pharmaceutical
 • 2017-06-29 15:39:59 +0300
  Precio De La Propecia <a href=http://cialonline.com>viagra cialis</a> Online Water Pills Uk
 • 2017-07-06 01:28:09 +0300
  viagra commercial actress <a href=http://buyviagrayrxonline.com>generic viagra</a> is viagra funded by the government <a href="http://buyviagrayrxonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-06 01:54:47 +0300
  fildena vs viagra <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy generic viagra</a> how long does viagra last <a href="http://buyviagrayrxonline.com">viagra online</a>
 • 2017-07-06 02:02:35 +0300
  womens viagra <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy viagra online</a> buy real viagra online <a href="http://buyviagrayrxonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-07-06 02:13:37 +0300
  non prescription viagra alternative <a href=http://buyviagrayrxonline.com>generic viagra online</a> viagra trial <a href="http://buyviagrayrxonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-06 02:44:47 +0300
  viagra on steroids <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy generic viagra</a> viagra dosage <a href="http://buyviagrayrxonline.com">buy viagra online</a>
 • 2017-07-06 02:56:06 +0300
  does viagra work for women <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy viagra</a> how long does it take for viagra to work <a href="http://buyviagrayrxonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-07 04:46:00 +0300
  alternatives to viagra <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy generic viagra</a> generic viagra reviews <a href="http://buyviagrayrxonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-07 05:08:31 +0300
  no fee payday loans pay day loans[/url emergency cash <a href="http://paydayonlinemoney.com">payday express</a>
 • 2017-07-07 05:34:22 +0300
  when does viagra go generic <a href=http://buyviagrayrxonline.com>buy viagra online</a> how to get viagra over the counter <a href="http://buyviagrayrxonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-07-07 05:55:40 +0300
  payday loans portland or pay day loans[/url cashloans <a href="http://paydayonlinemoney.com">payday loans</a>
 • 2017-07-07 15:30:51 +0300
  Se Puede Comprar Cialis Generico <a href=http://levinorx.com>online pharmacy</a> Cheap Tretinoin
 • 2017-07-07 19:37:49 +0300
  non prescription viagra <a href=http://buyviagrayrxonline.com>cheap viagra online</a> generic viagra names <a href="http://buyviagrayrxonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-08 03:56:27 +0300
  how long does viagra work <a href=http://buyviagrayrxonline.com>cheap viagra online</a> viagra generic <a href="http://buyviagrayrxonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-08 08:42:56 +0300
  Comprare Levitra Controindicazioni <a href=http://onlinecial.com>cialis</a> Cialas
 • 2017-07-11 11:52:07 +0300
  The particular developing variety of essay composing providers is totally too much to handle. Positive enough, it’s hard to pass up an essay writing program by the very few measures you make. Every provider is striving to become the right. The prices incurred in promotion towards audience to earn a good deal more people undoubtedly are a great deal. Their attempts seem to have been paid out again: pupils are embracing essay providers considerably more than ever before. On getting that assignment, another research is for an internet company. The record that pops out is countless and exactly where confusion starts. Each essay crafting company is striving to generally be on prime. They go forward to influence their purchasers from throughout. But only one and authentic factor speaks for the program: fine quality and dependable. If a assistance thinks it may possibly encourage potential clients thru mere words then it is completely wrong. Top essay crafting services are discovered by their reliability and superior premium merchandise. Similar relates to leading essay writers. There's no way a best rated essay creating support can host writers who are not experienced academically and professionally. <a href=http://www.buffalohearts.org/2014/01/06/project-crafting-recognizing-duties-the-creating/>http://www.buffalohearts.org/2014/01/06/project-crafting-recognizing-duties-the-creating/</a>
 • 2017-07-12 23:42:03 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>loans for bad credit</a> <a href="http://paydayloans2online.com">personal loans</a>
 • 2017-07-13 00:17:16 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>quick cash advance online</a> <a href="http://paydayloans2online.com">quick cash</a>
 • 2017-07-13 00:48:54 +0300
  <a href=http://paydayloans2online.com>loans for bad credit</a> <a href="http://paydayloans2online.com">quick cash</a>
 • 2017-07-13 18:38:23 +0300
  over the counter viagra walgreens <a href=http://buyviagrabrxonline.com>cheap viagra online</a> generico do viagra <a href=http://buyviagrabrxonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-07-13 18:39:23 +0300
  viagra kaufen <a href=http://buyviagrabrxonline.com>cheap viagra</a> viagra 50mg side effects <a href=http://buyviagrabrxonline.com">cheap viagra</a>
 • 2017-07-13 19:14:08 +0300
  cocaine and viagra <a href=http://buyviagrabrxonline.com>generic viagra online</a> cheap generic viagra <a href=http://buyviagrabrxonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-13 19:18:49 +0300
  que es viagra <a href=http://buyviagrabrxonline.com>buy viagra online</a> viagra patent expiration <a href=http://buyviagrabrxonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-13 19:53:09 +0300
  when did viagra come out <a href=http://buyviagrabrxonline.com>buy viagra online</a> can you buy viagra over the counter <a href=http://buyviagrabrxonline.com">viagra online</a>
 • 2017-07-13 21:34:06 +0300
  2000 dollar loan <a href=http://personalloansesonline.com>payday loans</a> compare loan <a href="http://personalloansesonline.com">payday express</a>
 • 2017-07-13 23:57:09 +0300
  Foro Compra Viagra <a href=http://levinorx.com>viagra</a> Amoxil Drops
 • 2017-07-14 02:56:54 +0300
  buy cialis one a day <a href=http://buycialisyrxonline.com>generic cialis</a> buy cialis online pharmacy <a href="http://buycialisyrxonline.com">cilais price</a>
 • 2017-07-14 03:30:45 +0300
  us cialis online pharmacy buy viagra cialis a <a href=http://buycialisyrxonline.com>buy cialis online</a> shelf life cialis online pharmacy <a href="http://buycialisyrxonline.com">buy cialis online</a>
 • 2017-07-14 03:31:05 +0300
  no prescription cialis online pharmacy <a href=http://buycialisyrxonline.com>order cialis</a> canada buy cialis online <a href="http://buycialisyrxonline.com">buy cialis online</a>
 • 2017-07-14 04:20:09 +0300
  buy genuine cialis 20mg <a href=http://buycialisyrxonline.com>buy cialis</a> buy cialis online in california <a href="http://buycialisyrxonline.com">buy cialis online</a>
 • 2017-07-14 11:58:41 +0300
  loan interest rate <a href=http://fastestmoneycash.com>need money fast</a> secured personal loan bad credit <a href="http://fastestmoneycash.com">small loans</a>
 • 2017-07-14 12:37:56 +0300
  bad credit lenders <a href=http://fastestmoneycash.com>fast loan</a> advance cash <a href="http://fastestmoneycash.com">cash loans</a>
 • 2017-07-14 22:36:37 +0300
  loans for bad credit direct lenders <a href=http://paydayloansallonline.com>payday loans online</a> short term cash loans <a href="http://paydayloansallonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-14 22:51:47 +0300
  i need money today <a href=http://paydayloansallonline.com>payday express</a> bad credit loans no guarantor <a href="http://paydayloansallonline.com">payday express</a>
 • 2017-07-14 23:32:58 +0300
  no fee loans <a href=http://paydayloansallonline.com>payday loans online</a> borrowing money <a href="http://paydayloansallonline.com">payday loans</a>
 • 2017-07-14 23:40:59 +0300
  small loans bad credit <a href=http://paydayloansallonline.com>payday loans</a> micro lending <a href="http://paydayloansallonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-15 00:37:27 +0300
  loans for bad credit direct lenders <a href=http://quickcashmoneys.com>payday loans</a> personal loan online <a href="http://quickcashmoneys.com">quick loans</a>
 • 2017-07-15 01:14:24 +0300
  how to borrow money <a href=http://quickcashmoneys.com>same day loans</a> loans for single mothers <a href="http://quickcashmoneys.com">cash advance online</a>
 • 2017-07-15 19:37:10 +0300
  us cialis pharmacy <a href=http://buygcialisonline.com>cheap cialis online</a> cuba gooding cialis pills <a href="http://buygcialisonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-07-15 20:25:47 +0300
  viagra pill for sale cialis generic <a href=http://buygcialisonline.com>cialis online</a> buy cialis usa <a href="http://buygcialisonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-17 01:01:55 +0300
  prednisone crush cialis generic pills <a href=http://buycialisnorx.com>generic cialis online</a> cialis 20mg tablets cialis <a href="http://buycialisnorx.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-17 01:53:30 +0300
  kamagra cialis pharmacy <a href=http://buycialisnorx.com>buy generic cialis online</a> cialis 20mg rezeptfrei <a href="http://buycialisnorx.com">generic cialis online</a>
 • 2017-07-18 22:05:44 +0300
  Levitra 20 Mg Trucchi <a href=http://lowpricevia.com>buy viagra</a> Vendita Propecia Online
 • 2017-07-19 08:09:46 +0300
  loan company <a href=http://paydayloansallonline.com>cash advance</a> las vegas payday loans online <a href="http://paydayloansallonline.com">cash advance</a>
 • 2017-07-20 17:21:36 +0300
  viagra alternatives <a href=http://buyviagrarrxonline.com>buy viagra</a> price of viagra <a href="http://buyviagrarrxonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-20 18:12:27 +0300
  viagra dose <a href=http://buyviagrarrxonline.com>buy viagra</a> viagra contraindications <a href="http://buyviagrarrxonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-07-22 03:20:42 +0300
  usa loans <a href=http://quickcashmoneys.com>payday loans</a> no credit loan <a href="http://quickcashmoneys.com">bad credit loans</a>
 • 2017-07-22 09:04:10 +0300
  national cash advance <a href=http://quickcashmoneys.com>personal loans</a> small loans bad credit <a href="http://quickcashmoneys.com">payday express</a>
 • 2017-07-22 11:06:41 +0300
  bad credit catalogues <a href=http://quickcashmoneys.com>bad credit loans</a> studen loans <a href="http://quickcashmoneys.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-22 13:13:58 +0300
  payday loans online same day <a href=http://quickcashmoneys.com>personal loans</a> same day payday loan <a href="http://quickcashmoneys.com">pay day loans</a>
 • 2017-07-22 15:19:48 +0300
  legit online loans <a href=http://quickcashmoneys.com>personal loans</a> same day payday loan <a href="http://quickcashmoneys.com">cash advance</a>
 • 2017-07-22 17:36:50 +0300
  loan with bad credit <a href=http://quickcashmoneys.com>loans for bad credit</a> personal loans comparison <a href="http://quickcashmoneys.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-23 16:37:56 +0300
  bad credit emergency loans <a href="http://paydayloans7online.com">payday loans online</a> loans for single mothers <a href=http://paydayloans7online.com>personal loans</a>
 • 2017-07-23 17:29:28 +0300
  loan needed <a href="http://paydayloans7online.com">loans for bad credit</a> personal loans baton rouge <a href=http://paydayloans7online.com>payday loans online</a>
 • 2017-07-24 01:46:34 +0300
  kelly king viagra <a href=http://buyviagrarxkonline.com>buy generic viagra</a> how to get an erection without viagra <a href="http://buyviagrarxkonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-07-24 03:00:54 +0300
  how much viagra cost <a href=http://buyviagrarxkonline.com>buy generic viagra</a> can you buy viagra over the counter <a href="http://buyviagrarxkonline.com">generic viagra</a>
 • 2017-07-24 18:50:59 +0300
  best herbal viagra <a href=http://buyviagrarxkonline.com>online viagra</a> viagra 800mg <a href="http://buyviagrarxkonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-24 20:33:13 +0300
  cialis 20 mg online <a href=http://buyscialisrxonline.com>buy cialis cheap</a> cialis online <a href="http://buyscialisrxonline.com">cialis generic</a>
 • 2017-07-24 20:40:30 +0300
  split cialis pills <a href=http://buyscialisrxonline.com>generic cialis online</a> xatral cialis online pharmacy generic <a href="http://buyscialisrxonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-07-24 20:59:42 +0300
  cialis online overnight delivery <a href=http://buyscialisrxonline.com>cialis generic</a> buy cialis singapore <a href="http://buyscialisrxonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-24 22:03:01 +0300
  cialis generic <a href=http://buyscialisrxonline.com>buy generic cialis</a> generic cialis canada <a href="http://buyscialisrxonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-07-25 00:58:52 +0300
  studen loans <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> how to get fast cash <a href="http://paydayusaloans.com">payday loans</a>
 • 2017-07-25 01:30:50 +0300
  cialis 5mg <a href=http://buyscialisrxonline.com>cialis cost</a> buy cialis online in united states <a href="http://buyscialisrxonline.com">cialis generic</a>
 • 2017-07-25 01:36:29 +0300
  secured loan <a href=http://paydayusaloans.com>payday express</a> direct lender payday loan <a href="http://paydayusaloans.com">pay day loans</a>
 • 2017-07-25 17:16:35 +0300
  buy cialis generic <a href=http://cialisnrx.com>buy generic cialis online</a> younger men are better than retin a cialis pills <a href="http://cialisnrx.com">cialis</a>
 • 2017-07-25 17:38:10 +0300
  getting a personal loan <a href=http://paydayusaloans.com>cash advance</a> micro lending <a href="http://paydayusaloans.com">cash advance</a>
 • 2017-07-25 20:33:54 +0300
  cialis tadalafil buy <a href=http://buyscialisrxonline.com>cheap cialis online</a> generic cialis reviews <a href="http://buyscialisrxonline.com">buy generic cialis</a>
 • 2017-07-25 21:13:25 +0300
  natural forms of viagra cialis generic <a href=http://buyscialisrxonline.com>buy generic cialis</a> tadalafil research chemicals cialis pills order <a href="http://buyscialisrxonline.com">buy cialis cheap</a>
 • 2017-07-25 21:39:57 +0300
  cialis cost <a href=http://buyscialisrxonline.com>cialis generic</a> cialis tadalafil buy <a href="http://buyscialisrxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-07-26 00:26:30 +0300
  loansdirect <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> easyloan <a href="http://paydayusaloans.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-26 01:55:37 +0300
  when should i take viagra <a href=http://buysviagrarxonline.com>cheap viagra online</a> is viagra covered by insurance <a href="http://buysviagrarxonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-26 03:17:52 +0300
  viagra yellow pill <a href=http://buysviagrarxonline.com>buy viagra</a> viagra memes <a href="http://buysviagrarxonline.com">online viagra</a>
 • 2017-07-26 05:24:26 +0300
  is viagra prescription <a href=http://buysviagrarxonline.com>generic viagra online</a> viagra para hombres <a href="http://buysviagrarxonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-26 06:35:30 +0300
  viagra india <a href=http://buysviagrarxonline.com>buy generic viagra</a> what was viagra originally used for <a href="http://buysviagrarxonline.com">cheap viagra</a>
 • 2017-07-26 16:52:52 +0300
  cash loan online <a href=http://paydayloans8online.com>payday loans direct lender</a> personal loans with no credit <a href="http://paydayloans8online.com">loans direct</a>
 • 2017-07-26 17:21:04 +0300
  loans for bad credit <a href=http://paydayloans8online.com>personal loans for bad credit</a> direct cash <a href="http://paydayloans8online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-07-26 21:26:44 +0300
  i need cash <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash advance online</a> las vegas payday loan centers <a href="http://paydayloans8online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-07-26 21:52:33 +0300
  online cash loans <a href=http://paydayloans8online.com>fast cash</a> payday lender <a href="http://paydayloans8online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-07-26 23:51:32 +0300
  mobile loans <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash</a> how do loans work <a href="http://paydayloans8online.com">personal loans for bad credit</a>
 • 2017-07-26 23:56:07 +0300
  direct lenders for bad credit <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash advance online</a> easyloans <a href="http://paydayloans8online.com">loans with bad credit</a>
 • 2017-07-27 00:24:15 +0300
  secured loans <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash</a> payday advance direct lenders <a href="http://paydayloans8online.com">loans online</a>
 • 2017-07-27 04:09:58 +0300
  advance money <a href=http://paydayloans8online.com>quick cash advance online</a> america cash advance <a href="http://paydayloans8online.com">payday loans direct lender</a>
 • 2017-07-27 15:34:42 +0300
  viagra girl commercial <a href=http://buygviagrarxonline.com>online viagra</a> is viagra funded by the government <a href="http://buygviagrarxonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-27 19:33:58 +0300
  tipos de viagras <a href=http://buygviagrarxonline.com>buy generic viagra</a> cheap generic viagra <a href="http://buygviagrarxonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-27 20:00:01 +0300
  herb viagra green box reviews <a href=http://buygviagrarxonline.com>generic viagra online</a> viagra doses 200 mg <a href="http://buygviagrarxonline.com">online viagra</a>
 • 2017-07-28 02:40:03 +0300
  taking viagra with cialis generic <a href=http://buygcialisrxonline.com>online cialis</a> cialis pills over the counter <a href="http://buygcialisrxonline.com">cheap cialis</a>
 • 2017-07-28 03:08:58 +0300
  prometrium allergy cialis pills <a href=http://buygcialisrxonline.com>cialis online</a> red cialis generic viagra online <a href="http://buygcialisrxonline.com">buy cialis online</a>
 • 2017-07-28 15:20:23 +0300
  apply for loan online <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> signature loans for bad credit <a href="http://paydayusaloans.com">payday express</a>
 • 2017-07-28 15:50:30 +0300
  bad credit cash loans <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans</a> bad credit unsecured loans <a href="http://paydayusaloans.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-07-28 19:45:36 +0300
  viagra floaters cialis pills cialis <a href=http://buygcialisrxonline.com>buy cialis online</a> viagra and taliban cialis pills <a href="http://buygcialisrxonline.com">cheap cialis online</a>
 • 2017-07-28 20:13:50 +0300
  non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic <a href=http://buygcialisrxonline.com>cheap cialis online</a> is there generic cialis <a href="http://buygcialisrxonline.com">buy generic cialis</a>
 • 2017-07-29 03:45:24 +0300
  direct online payday lenders <a href=http://paydayonlinemoney.com>cash advance</a> micro lending <a href="http://paydayonlinemoney.com">pay day loans</a>
 • 2017-07-29 14:43:00 +0300
  bad credit direct lenders <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>payday loans USA</a> money now <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">payday loans USA</a>
 • 2017-07-29 15:14:59 +0300
  payday loan store <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>Bad Credit Loans USA</a> loan with bad credit <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">Bad Credit Loans USA</a>
 • 2017-07-30 04:14:17 +0300
  personal loan for bad credit <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>payday loans online USA</a> studen loans <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">bad credit loans Dallas</a>
 • 2017-07-30 04:45:22 +0300
  generic cialis daily use <a href=http://buygcialisrxonline.com>cheap cialis</a> buy cialis australia <a href="http://buygcialisrxonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-30 05:13:13 +0300
  nizoral alternative cialis 20mg <a href=http://buygcialisrxonline.com>buy generic cialis</a> cialis <a href="http://buygcialisrxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-07-30 20:28:13 +0300
  loan services <a href=http://quickcashmoneys.com>quick cash</a> payday loans wichita ks <a href="http://quickcashmoneys.com ">loans bad credit</a>
 • 2017-07-30 22:40:02 +0300
  viagra tablets - http://buyviagraceok.com free viagra samples <a href=http://buyviagraceok.com>buy viagra</a> ’
 • 2017-07-30 23:00:25 +0300
  cheap generic cialis online in canada <a href=http://buycialisrxgonline.com>cialis generic</a> generic cialis tadalafil drug <a href="http://buycialisrxgonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-07-30 23:27:56 +0300
  buy cialis next day delivery <a href=http://buycialisrxgonline.com>generic cialis</a> how much cialis generic <a href="http://buycialisrxgonline.com">generic cialis</a>
 • 2017-07-31 01:47:21 +0300
  loans online fast <a href=http://personalloansesonline.com>loans for bad credit</a> onlineloans <a href="http://personalloansesonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-07-31 05:23:24 +0300
  viagra brand by online <a href="http://viagraonlinecnakd.com">buy viagra online</a> natural alternatives to viagra <a href=http://viagraonlinecnakd.com>viagra pills</a> ’
 • 2017-07-31 06:06:11 +0300
  order cialis without prescription <a href="http://cialisonlinedmaz.com">generic cialis</a> cialis australia <a href=http://cialisonlinedmaz.com>generic cialis</a> ’
 • 2017-07-31 08:16:36 +0300
  payday loan for bad credit <a href=http://paydayonlinemoneys.com>emergency loans</a> fast cash loan <a href="http://paydayonlinemoneys.com">personal loans</a>
 • 2017-07-31 08:52:37 +0300
  my payday advance <a href=http://paydayonlinemoneys.com>installment loans</a> get cash <a href="http://paydayonlinemoneys.com">cash advance</a>
 • 2017-07-31 09:55:49 +0300
  cialis price comparison - http://cialisonlinedmaz.com cialis for sale in uk <a href=http://cialisonlinedmaz.com>cialis price</a> ’
 • 2017-07-31 11:24:15 +0300
  get viagra - http://viagraonlinecnakd.com cheap viagra uk <a href=http://viagraonlinecnakd.com>viagra pills</a> ’
 • 2017-07-31 14:07:51 +0300
  canadian drug cialis - https://genericcialisndrnc.com cialis brand <a href=https://genericcialisndrnc.com>cialis pills</a> ’
 • 2017-07-31 14:19:26 +0300
  alcohol and viagra - http://genericviagravria.com generic cheap viagra <a href=http://genericviagravria.com>online viagra</a> ’
 • 2017-07-31 14:19:35 +0300
  brand cialis cheap order <a href="http://buycialisonlinecman.com">cialis</a> buy cheap cialis online <a href=http://buycialisonlinecman.com>cialis</a> ’
 • 2017-07-31 15:10:04 +0300
  viagra trial <a href="http://genericviagravria.com">generic viagra</a> viagra australia <a href="http://genericviagravria.com">online viagra</a> ’
 • 2017-07-31 16:14:46 +0300
  national loans <a href=http://paydayloanses.com>short term loans</a> loan places <a href="http://paydayloanses.com">short term loans</a>
 • 2017-07-31 16:29:49 +0300
  cialis online discount - http://buycialisonlinecman.com cialis coupon <a href=http://buycialisonlinecman.com>cialis online</a> ’
 • 2017-07-31 17:26:32 +0300
  how to take viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>buy viagra online</a> how long does it take viagra to work <a href="http://buyviagrarxgonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-07-31 17:26:53 +0300
  viagra and high blood pressure <a href=http://buyviagrarxgonline.com>generic viagra online</a> viagra online prescription <a href="http://buyviagrarxgonline.com">viagra cheap</a>
 • 2017-07-31 17:41:30 +0300
  super viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>generic viagra online</a> when does viagra patent expire <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-07-31 17:55:20 +0300
  best places to buy viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra</a> viagra coupon 3 free pills <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-07-31 18:14:58 +0300
  private lenders personal loans <a href=http://paydayloanses.com>payday loans online</a> payday loan las vegas <a href="http://paydayloanses.com">payday loans</a>
 • 2017-07-31 18:25:52 +0300
  online payday loans texas <a href=http://personalloansesonline.com>pay day loans</a> loan shop online <a href="http://personalloansesonline.com">cash advance</a>
 • 2017-07-31 18:50:45 +0300
  starter loans <a href=http://paydayloanses.com>personal loans</a> bad credit loans direct lenders <a href="http://paydayloanses.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-01 00:14:09 +0300
  fake viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>cheap viagra online</a> how to get viagra without a doctor <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy viagra</a>
 • 2017-08-01 00:54:05 +0300
  what is viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>buy viagra</a> nitroglycerin and viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">buy generic viagra</a>
 • 2017-08-01 02:00:04 +0300
  loans without cosigner <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com><a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">pay day loans usa</a></a> net pay advance <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com"><a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">payday loans USA</a></a>
 • 2017-08-01 03:43:33 +0300
  cheap generic viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>generic viagra online</a> home made viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">cheap viagra</a>
 • 2017-08-01 18:48:10 +0300
  short term loan calculator <a href=http://paydayloanses.com>payday loans online</a> get loan <a href="http://paydayloanses.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-01 19:07:12 +0300
  direct lenders for bad credit personal loans <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans online</a> unsecured personal loans online <a href="http://paydayloans9online.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-01 19:37:46 +0300
  online payday <a href=http://paydayloans9online.com>personal loans</a> fast easy loan <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-01 20:00:26 +0300
  personal loans with bad credit up to 5000 <a href=http://paydayloans9online.com>fast cash</a> fast pay day loan <a href="http://paydayloans9online.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-01 20:40:22 +0300
  payday loan near me <a href=http://paydayloanses.com>payday express</a> quick loan bad credit <a href="http://paydayloanses.com">cash advance</a>
 • 2017-08-01 22:06:28 +0300
  payday loans nj <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> loan company <a href="http://paydayusaloans.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-02 02:14:54 +0300
  payday loans sioux falls <a href=http://paydayloans9online.com>loans for bad credit</a> payday loans spartanburg sc <a href="http://paydayloans9online.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-02 04:12:29 +0300
  personalloans <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> emergency cash <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-02 04:49:33 +0300
  bad credit loans not payday loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>loans for bad credit</a> quick loans with bad credit <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 05:13:45 +0300
  no credit personal loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans</a> online loan lenders <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday express</a>
 • 2017-08-02 05:48:03 +0300
  private lenders for personal loans bad credit <a href=http://paydayloans9online.com>quick cash</a> what does cash advance mean <a href="http://paydayloans9online.com">cash advance</a>
 • 2017-08-02 10:27:26 +0300
  payday loans online direct lender <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans</a> payday loans las vegas nevada <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 10:46:07 +0300
  bad credit loans utah <a href=http://paydayloans9online.com>quick cash</a> online loan <a href="http://paydayloans9online.com">quick cash</a>
 • 2017-08-02 11:01:47 +0300
  1000 loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> easy loans online <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-02 15:11:07 +0300
  personal loans comparison <a href=http://quickcashmoneys.com>quick cash advance online</a> where to get a loan <a href="http://quickcashmoneys.com">quick loans</a>
 • 2017-08-02 15:35:09 +0300
  bad credit loan <a href=http://quickcashmoneys.com>same day loans</a> payday advances <a href="http://quickcashmoneys.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 15:46:44 +0300
  easy loans with bad credit <a href=http://paydaycashmoneyonline.com>cash advance</a> loan shop online <a href="http://paydaycashmoneyonline.com">payday loans</a>
 • 2017-08-02 16:54:34 +0300
  loans for women <a href=http://paydayloans9online.com>loans for bad credit</a> paydayloansonline <a href="http://paydayloans9online.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-02 19:36:47 +0300
  california cash advance <a href=http://quickcashmoneys.com>quick cash advance online</a> las vegas payday loans online <a href="http://quickcashmoneys.com">cash advance online</a>
 • 2017-08-02 21:08:23 +0300
  what is payday loans <a href=http://paydayloans9online.com>cash advance</a> payday loans jefferson city mo <a href="http://paydayloans9online.com">personal loans</a>
 • 2017-08-02 23:32:09 +0300
  loans lenders only <a href=http://paydayloans9online.com>personal loans</a> online payday loans florida <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-03 00:12:13 +0300
  direct loan lenders for bad credit <a href=http://paydayloans9online.com>cash advance</a> urgent cash advance <a href="http://paydayloans9online.com">personal loans</a>
 • 2017-08-03 00:57:25 +0300
  same day pay day loan <a href=http://paydayloans9online.com>pay day loans</a> alabama payday loans <a href="http://paydayloans9online.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-08-03 01:20:21 +0300
  payday loan in las vegas <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick loans</a> holiday loans <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-08-03 01:45:02 +0300
  quick cash loans <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>same day loans</a> cash advance direct lenders <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">cash advance online</a>
 • 2017-08-03 02:05:41 +0300
  payday lender <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> emergency money <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday express</a>
 • 2017-08-03 05:34:19 +0300
  las vegas payday loan <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>same day loans</a> loan services <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">same day loans</a>
 • 2017-08-03 05:58:12 +0300
  payday loan company <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick cash advance online</a> check in go <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">loans with bad credit</a>
 • 2017-08-03 09:55:50 +0300
  short term loan <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>personal loans for bad credit</a> payday loans online texas <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">personal loans for bad credit</a>
 • 2017-08-03 10:20:25 +0300
  emergency loans bad credit <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>loans with bad credit</a> online payday loan direct lenders <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">quick loans</a>
 • 2017-08-03 13:43:39 +0300
  how to apply for a loan <a href=http://paydayloans9online.com>loans for bad credit</a> cash advance san diego <a href="http://paydayloans9online.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-03 13:54:16 +0300
  what dog cialis pills look like <a href=http://buygcialisrxonline.com>cheap cialis online</a> how much is viagra at walmart cialis generic <a href="http://buygcialisrxonline.com">buy cialis online</a>
 • 2017-08-03 14:05:10 +0300
  buy cialis uk - https://cialisceol.com/ cialis prescription canada <a href=https://cialisceol.com/>cialis daily</a> ’
 • 2017-08-03 14:15:17 +0300
  payday loans houston <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick loans</a> short term loans online <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">quick cash money</a>
 • 2017-08-03 14:27:59 +0300
  online buy tadalafil <a href=http://buygcialisrxonline.com>generic cialis</a> buy brand name cialis <a href="http://buygcialisrxonline.com">buy generic cialis online</a>
 • 2017-08-03 14:39:17 +0300
  pay day loans las vegas <a href=http://badcreditloansnynjllausa.com>quick cash money</a> online short term loans <a href="http://badcreditloansnynjllausa.com">personal loans for bad credit</a>
 • 2017-08-03 18:10:03 +0300
  need cash today <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans</a> payday loan store <a href="http://paydayonlinemoneys.com">quick cash</a>
 • 2017-08-03 18:34:59 +0300
  bad credit cash loans <a href=http://paydayonlinemoneys.com>fast cash</a> same day cash advance <a href="http://paydayonlinemoneys.com">quick cash advance online</a>
 • 2017-08-03 21:17:13 +0300
  deadpool viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>buy viagra online</a> whats i n viagra <a href="http://buyviagrarxgonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-08-03 22:38:17 +0300
  i need money now <a href=http://paydayonlinemoneys.com>quick cash money</a> payday loans hawaii <a href="http://paydayonlinemoneys.com">quick loans</a>
 • 2017-08-03 23:18:24 +0300
  viagra for kids <a href=http://buyviagrarxgonline.com>viagra cheap</a> viagra coupon cvs <a href="http://buyviagrarxgonline.com">generic viagra online</a>
 • 2017-08-04 11:18:30 +0300
  scientific name for viagra <a href=http://buyviagrarxgonline.com>viagra cheap</a> where to buy viagra online <a href="http://buyviagrarxgonline.com">cheap viagra online</a>
 • 2017-08-04 11:27:13 +0300
  tribal loans <a href=http://paydayonlinemoneys.com>loans with bad credit</a> loans for 18 year olds <a href="http://paydayonlinemoneys.com">personal loans for bad credit</a>
 • 2017-08-04 12:15:58 +0300
  same day payday loans online <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans</a> payday express <a href="http://paydayusaloans.com">payday express</a>
 • 2017-08-04 16:30:54 +0300
  Nude Porngirls. http://2beeg.mobi/ Car Sex Free Porn.
 • 2017-08-04 16:32:41 +0300
  voucher cialis tablets <a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis online</a> viagra onsale cialis pills <a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis</a>
 • 2017-08-04 19:33:32 +0300
  cialis for order generic <a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cheap cialis</a> buy cialis online cheap <a href="http://buylcialisrxonline.com">buy cheap cialis online</a>
 • 2017-08-04 22:01:26 +0300
  50mg viagra <a href=http://viagrabrx.com>generic viagra online</a> why viagra so expensive <a href="http://viagrabrx.com">buy viagra</a>
 • 2017-08-04 23:43:57 +0300
  buy generic cialis united kingdom <a href=http://buylcialisrxonline.com>buy cialis</a> how to buy cialis online <a href="http://buylcialisrxonline.com">online cialis</a>
 • 2017-08-05 01:36:53 +0300
  buy cialis pills <a href=http://buylcialisrxonline.com>cheap cialis online</a> cialis online canadian pharmacy cialis <a href="http://buylcialisrxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-08-05 03:15:19 +0300
  free viagra trial pack <a href=http://viagrabrx.com>generic viagra online</a> viagra melanoma <a href="http://viagrabrx.com">generic viagra</a>
 • 2017-08-05 03:29:05 +0300
  free trial viagra <a href=http://viagrabrx.com>buy viagra online</a> how quickly does viagra work <a href="http://viagrabrx.com">online viagra</a>
 • 2017-08-05 16:44:55 +0300
  low t viagra <a href=http://viagrabrx.com>cheap viagra online</a> viagra za maje <a href="http://viagrabrx.com">online viagra</a>
 • 2017-08-05 16:44:55 +0300
  viagra commercial asian actress <a href=http://viagrabrx.com>cheap viagra online</a> 150 mg viagra <a href="http://viagrabrx.com">buy viagra</a>
 • 2017-08-05 19:22:36 +0300
  price for viagra <a href=http://viagrabrx.com>buy generic viagra</a> viagra 50mg dosage <a href="http://viagrabrx.com">generic viagra online</a>
 • 2017-08-05 20:04:01 +0300
  diflucan compresse 200 <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a> diflucan cost
 • 2017-08-06 01:34:58 +0300
  diflucan dosage to treat systemic candida <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>where can i buy diflucan</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a> diflucan 150mg
 • 2017-08-06 03:25:20 +0300
  quick personal loans <a href="http://paydaycashmoneyonline.com">personal loans</a> payday loans weekend funding <a href=http://paydaycashmoneyonline.com>payday loans online</a>
 • 2017-08-06 04:24:19 +0300
  diflucan doesnt work for me <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy cheap diflucan online</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a> diflucan dose mastitis
 • 2017-08-06 05:32:39 +0300
  100 approval payday loans <a href="http://paydaycashmoneyonline.com">payday loans online</a> no check payday loans <a href=http://paydaycashmoneyonline.com>payday loans</a>
 • 2017-08-06 12:48:39 +0300
  diflucan dostinex glucophage <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>where can i buy diflucan</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a> where to buy infant diflucan
 • 2017-08-06 13:26:19 +0300
  where can i get a personal loan with no credit <a href=http://paydayloans9online.com>payday loans online</a> payday loads <a href="http://paydayloans9online.com">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-06 14:51:04 +0300
  loans now <a href="http://paydayonlinemoneys.com">loans for bad credit</a> loans for people with no credit history <a href=http://paydayonlinemoneys.com>cash advance</a>
 • 2017-08-06 15:45:20 +0300
  need quick cash <a href=http://paydayloans9online.com>personal loans</a> get cash loans <a href="http://paydayloans9online.com">personal loans</a>
 • 2017-08-06 16:36:31 +0300
  one hour payday loans <a href=http://paydayonlinemoney.com>cash advance</a> bad credit payday loans online <a href="http://paydayonlinemoney.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-06 16:59:44 +0300
  payday loans for unemployed <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday loans online</a> borrow money <a href=http://paydayonlinemoneys.com>personal loans</a>
 • 2017-08-06 19:13:57 +0300
  business loans bad credit <a href="https://paydaytniloans.org">cash advance credit card</a> payday loans no credit check no employment verification <a href=https://paydaytniloans.org>cash advance loans</a> ’
 • 2017-08-07 00:48:03 +0300
  payday loans bad credit no upfront fees <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a> payday loan online bad credit <a href="http://paydayusaloans.com ">payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a>
 • 2017-08-07 02:32:43 +0300
  loans for self employed with bad credit <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a> personal loan online approval <a href="http://paydayusaloans.com ">payday loans|payday loans online|personal loans|cash advance|loans for bad credit|payday express|pay day loans|payday loans online|payday loans|payday loans online|cash advance</a>
 • 2017-08-07 02:58:09 +0300
  poor credit loans <a href="https://cashryzadvance.org">cash advance loans</a> what is payday loan <a href=https://cashryzadvance.org>cash advance credit card</a> ’
 • 2017-08-07 09:02:26 +0300
  payday loan company <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans</a> bad credit loans virginia <a href="http://paydayusaloans.com ">personal loans</a>
 • 2017-08-07 13:18:28 +0300
  bill consolidation loans <a href="https://installmentrthcloan.org">loans bad credit</a> online check advance <a href=https://installmentrthcloan.org>personal installment loans</a> ’
 • 2017-08-07 13:38:40 +0300
  badcredit payday loans <a href="https://paydayloanscelj.com">payday advance</a> bmg group payday loan <a href=https://paydayloanscelj.com>payday advance loan</a> ’
 • 2017-08-07 17:14:56 +0300
  payday loans no credit <a href="https://installmentzhtloan.org">installment loans near me</a> cash advance <a href=https://installmentzhtloan.org>installment loans for poor credit</a> ’
 • 2017-08-07 18:18:36 +0300
  secure online payday loans <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> personal loans for no credit history and no cosigner <a href="http://paydayusaloans.com ">cash advance</a>
 • 2017-08-07 18:31:48 +0300
  cash 1 payday loan <a href="https://paydayumaloans.org">payday advance loans</a> loans now bad credit <a href=https://paydayumaloans.org>payday loan</a> ’
 • 2017-08-07 20:53:53 +0300
  diflucan fluconazole costs <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online canada</a> diflucan for diaper rash
 • 2017-08-07 23:53:13 +0300
  diflucan treatment for sinus infection <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a> levaquin and diflucan interactions
 • 2017-08-08 02:46:04 +0300
  cash check <a href="https://paydayvi.org">get payday loan</a> bad credit payday loan quick <a href=https://paydayvi.org>payday cash loan</a> ’
 • 2017-08-08 02:49:52 +0300
  diflucan dye interaction <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan over the counter </a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a> diflucan compresse controindicazioni
 • 2017-08-08 03:49:38 +0300
  payday loans 300 <a href="https://cashikdad.org">online loans</a> cash advances payday loans <a href=https://cashikdad.org>cash advance now</a> ’
 • 2017-08-08 05:37:54 +0300
  signature loans for people with bad credit <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> new loans <a href="http://paydayusaloans.com ">payday loans online</a>
 • 2017-08-08 05:46:11 +0300
  what type of antibiotic is diflucan <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan over the counter</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">diflucan fluconazole buy</a> diflucan full prescribing information
 • 2017-08-08 07:25:30 +0300
  get a personal loan with bad credit <a href=http://paydayusaloans.com>payday express</a> emergency cash <a href="http://paydayusaloans.com ">cash advance</a>
 • 2017-08-08 08:15:43 +0300
  1500 payday loan <a href="https://cashzqwadva.org">cash advance near me</a> loan debt consolidation <a href=https://cashzqwadva.org>payday loans</a> ’
 • 2017-08-08 09:35:14 +0300
  how many doses of diflucan can i take <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan over the counter</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan online</a> treatment oral candidiasis diflucan
 • 2017-08-08 09:46:16 +0300
  direct online lender <a href="https://loansbadzwe.org">cash loans online</a> credit card debt <a href=https://loansbadzwe.org>online payday loans</a> ’
 • 2017-08-08 10:20:06 +0300
  guaranteed payday loans direct lenders <a href="https://installmentaec.org">bad credit loans</a> can payday loan companies garnish your wages <a href=https://installmentaec.org>quick installment loans</a> ’
 • 2017-08-08 10:31:32 +0300
  1000 faxless payday loan <a href="https://personalarc.org">personal loan</a> installment payday loans <a href=https://personalarc.org>personal loans online</a> ’
 • 2017-08-08 11:12:58 +0300
  payday loan and <a href="https://personalnae.org">personal loan</a> 200 cash payday loan <a href="https://personalnae.org">online personal loans</a> ’
 • 2017-08-08 11:19:33 +0300
  direct lender of payday loans <a href="https://installmentokm.org">installments loans</a> best payday loan on line <a href=https://installmentokm.org>instant payday loans</a> ’
 • 2017-08-08 11:39:11 +0300
  personal installment loan <a href="https://paydayzrtblo.org">same day payday loans</a> a no fax payday loan <a href=https://paydayzrtblo.org>payday loans bad credit</a> ’
 • 2017-08-08 11:45:44 +0300
  cash advance online <a href="https://paydayacerl.org">same day payday loans</a> payday loan in texas <a href=https://paydayacerl.org>payday loan</a> ’
 • 2017-08-08 13:40:23 +0300
  400 payday loan <a href="https://paydayvtulo.org">pay day loan</a> online loans monthly payments <a href=https://paydayvtulo.org>cash advance now</a> ’
 • 2017-08-08 14:48:11 +0300
  direct lender payday loans - https://paydayqxej.org a fast payday loan <a href=https://paydayqxej.org>online payday loans</a> ’
 • 2017-08-08 18:44:59 +0300
  personal loan in usa <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans online</a> online personal loans direct lenders bad credit <a href="http://paydayonlinemoneys.com ">payday loans</a>
 • 2017-08-08 19:10:26 +0300
  dosing of diflucan <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">precio de diflucan 100 mg </a> diflucan mg for yeast infection
 • 2017-08-08 20:36:00 +0300
  payday loans with savings account <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans</a> the loan depot <a href="http://paydayonlinemoneys.com ">payday express</a>
 • 2017-08-08 21:36:46 +0300
  loan store - https://paydayvi.org advances payday loans <a href=https://paydayvi.org>payday loans near me</a> ’
 • 2017-08-08 22:43:48 +0300
  1000 payday loans - https://cashikdad.org bad credit payday loans online <a href=https://cashikdad.org>online loans</a> ’
 • 2017-08-09 03:15:09 +0300
  online payday loans no credit check - https://cashzqwadva.org no credit check loan <a href=https://cashzqwadva.org>payday advance</a> ’
 • 2017-08-09 03:53:26 +0300
  images buy diflucan pgen php <a href=http://diflucanbuyrxxd.com>buy diflucan online canada</a> <a href=http://diflucanbuyrxxd.com">buy diflucan over the counter</a> diflucan stability
 • 2017-08-09 05:01:13 +0300
  personal loan low interest - https://installmentokm.org american cash loans <a href=https://installmentokm.org>installment loans for poor credit</a> ’
 • 2017-08-09 05:13:27 +0300
  get out of debt - https://installmentaec.org unsecured loan <a href=https://installmentaec.org>bad credit payday loans</a> ’
 • 2017-08-09 05:21:13 +0300
  auto loans for bad credit - https://personalarc.org easy loans bad credit <a href=https://personalarc.org>easy personal loans</a> ’
 • 2017-08-09 05:33:11 +0300
  bad credit no fax payday loan - https://paydayvtulo.org unsecured personal loan <a href=https://paydayvtulo.org>online payday loans direct lenders</a> ’
 • 2017-08-09 06:46:26 +0300
  credit card debt - https://paydayzrtblo.org money loan <a href=https://paydayzrtblo.org>instant payday loans</a> ’
 • 2017-08-09 06:51:12 +0300
  direct lender of payday loans - https://paydayacerl.org pay day loan affiliate <a href=https://paydayacerl.org>cash advance online</a> ’
 • 2017-08-09 11:07:16 +0300
  personal installment loan - https://personalnae.org american cash loans <a href="https://personalnae.org">find personal loan</a> ’
 • 2017-08-09 13:28:54 +0300
  The majority of using the web dissertation services will utilize cheap the self employed to create minimal top quality documents that happen to be Essays serviceof no use for you to any person; there're more often than not copied from other resources using the web or authored by people who have an extremely poor grasp on the English language. We although hire just the best certified English talking writers to deliver you with amazing do the trick every time. They'll deliver the results along with you through our 24 hour 7 days every week company to totally have an understanding of just what you absolutely need from the method of writing companies. They will likely craft what you would like adhering to your current exact requires lacking different method of driving in reverse creating a singular extremely personalised essay. With so many products these days via the web it may be described as a challenging job to select the proper provider to acquire your report composed successfully. All these customized report writing then again will be the really finest, we only utilize the ideal qualified editors and therefore we offer buyers by using a whole fulfillment and even a refund warranty for that give good results.There may be correct hazard for you from using all assistance and then we are going to make sure your full or overall gratification to make sure that you realize precisely where another relating to tailor made dissertation producing as you following want the essay or dissertation producing. <a href=http://rubikzoo.com/2014/07/07/good-quality-tailor-made-dissertation-publishing/>http://rubikzoo.com/2014/07/07/good-quality-tailor-made-dissertation-publishing/</a>
 • 2017-08-10 01:27:24 +0300
  bad check topayday loan - https://paydaybuc.org need loan <a href=https://paydaybuc.org>payday loans near me</a> ’
 • 2017-08-10 02:40:49 +0300
  us cash advance <a href=http://personalloansesonline.com/>payday loans online</a> apply personal loan <a href="http://personalloansesonline.com/ ">payday express</a>
 • 2017-08-10 06:58:50 +0300
  easy personal loans - https://cashmml.org cash advance payday loans online <a href=https://cashmml.org>cash advance definition</a> ’
 • 2017-08-10 08:01:21 +0300
  small personal loans bad credit - https://loansbadnni.org payday loan laws california <a href=https://loansbadnni.org>bad credit loan</a> ’
 • 2017-08-10 08:20:39 +0300
  xatral cialis online pharmacy <a href=http://cialisnrx.com>cheap cialis online</a> cialis 5mg market <a href="http://buymcialisonlinerx.com|cialisnrx.com|buysviagrarxonline.com">generic cialis online</a>
 • 2017-08-10 09:44:34 +0300
  debt settlement companies - https://personalmmol.org online instant payday loans <a href=https://personalmmol.org>quick personal loans online</a> ’
 • 2017-08-10 11:30:44 +0300
  get payday loan - https://installmentccy.org low interest rate personal loans <a href=https://installmentccy.org>installment loans near me</a> ’
 • 2017-08-10 11:36:32 +0300
  payday loans with bad credit - https://installmentaac.org instant cash personal loan <a href=https://installmentaac.org>installments loans</a> ’
 • 2017-08-10 11:43:28 +0300
  debt solutions - https://paydaynnoo.org cash loans bad credit <a href=https://paydaynnoo.org>online payday advance</a> ’
 • 2017-08-10 12:31:22 +0300
  online loans for bad credit - https://personalaae.org guaranteed payday loans direct lenders <a href="https://personalaae.org">personal loans</a> ’
 • 2017-08-10 13:00:14 +0300
  canadian payday loans online - https://paydayaazt.org actual payday loan lenders <a href=https://paydayaazt.org>payday loans bad credit</a> ’
 • 2017-08-10 14:28:12 +0300
  credit repair - https://paydayvrvi.org payday america <a href=https://paydayvrvi.org>instant payday loans</a> ’
 • 2017-08-10 16:55:43 +0300
  500 payday loan <a href="https://paydaykko.org">cash advance credit card</a> bad credit no credit check payday loan <a href=https://paydaykko.org>cash advance usa</a> ’
 • 2017-08-10 17:46:59 +0300
  pay day loans for bad credit <a href=http://personalloansesonline.com/>payday loans online</a> bad credit short term loans <a href="http://personalloansesonline.com/ ">payday express</a>
 • 2017-08-10 19:50:17 +0300
  purchase cialis online <a href=http://buymcialisonlinerx.com>buy cheap cialis</a> what make cialis pills look like <a href="http://buymcialisonlinerx.com">cialis online</a>
 • 2017-08-10 23:35:37 +0300
  unsecured personal loans <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans</a> small loans without credit checks <a href="http://paydayonlinemoneys.com/ ">payday express</a>
 • 2017-08-11 01:07:47 +0300
  24 month loans <a href=http://paydayonlinemoneys.com>loans for bad credit</a> payday loans columbus ohio <a href="http://paydayonlinemoneys.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 01:29:07 +0300
  i need a loan <a href=http://paydayonlinemoneys.com>payday loans online</a> ez payday loans <a href="http://paydayonlinemoneys.com/ ">cash advance</a>
 • 2017-08-11 07:20:12 +0300
  bad credit absolutely no faxing payday loan <a href="https://personalmmol.org">personal loan rates</a> instant cash personal loan <a href=https://personalmmol.org>best personal loans</a> ’
 • 2017-08-11 07:34:27 +0300
  cash in advance <a href="https://paydayvrvi.org">best payday loans</a> bad credit loans that are not payday loans <a href=https://paydayvrvi.org>cash advance america</a> ’
 • 2017-08-11 07:49:06 +0300
  bad credit car loans <a href="https://installmentccy.org">installment loans for poor credit</a> bank personal loan <a href=https://installmentccy.org>personal installment loans poor credit</a> ’
 • 2017-08-11 08:04:00 +0300
  usa payday loan store <a href="https://personalaae.org">online personal loans</a> adverse credit payday loans <a href="https://personalaae.org">small personal loans</a> ’
 • 2017-08-11 08:18:28 +0300
  guaranteed loan approval online <a href="https://paydayaazt.org">bad credit payday loans</a> quick loans for bad credit <a href=https://paydayaazt.org>payday cash loan</a> ’
 • 2017-08-11 08:21:25 +0300
  cash loans now <a href=http://paydayloanstexasx.com>personal loans</a> cash loans fast <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 08:32:18 +0300
  personal loans bad credit <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday loans online</a> payday online loans <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday express</a>
 • 2017-08-11 10:05:20 +0300
  sameday loans <a href=http://paydayloanstexasx.com>pay day loans</a> easy loan <a href="http://paydayloanstexasx.com">pay day loans</a>
 • 2017-08-11 10:27:17 +0300
  new payday loan lenders <a href=http://paydayloanstexasx.com>payday express</a> payday loans online <a href="http://paydayloanstexasx.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 19:27:03 +0300
  net pay advance <a href=http://paydayusaloans.com>payday loans online</a> emergency loan <a href="http://paydayusaloans.com">cash advance</a>
 • 2017-08-11 21:15:22 +0300
  online direct payday lenders <a href=http://paydayusaloans.com>loans for bad credit</a> nevada payday loans <a href="http://paydayusaloans.com">payday loans online</a>
 • 2017-08-11 21:30:21 +0300
  24 hour payday loans <a href=http://paydayloanstexasx.com/>pay day loans</a> online cash advance <a href="http://paydayloanstexasx.com/ ">pay day loans</a>
 • 2017-08-12 03:17:07 +0300
  online payday loans fast <a href="https://cashmml.org">online loans</a> bad credit loans online <a href=https://cashmml.org>cash advance near me</a> ’
 • 2017-08-12 03:43:58 +0300
  loan with no credit <a href=http://paydayonlinemoney.com>payday loans online</a> get a loan today <a href="http://paydayonlinemoney.com/ ">payday loans online</a>
 • 2017-08-12 07:29:53 +0300
  payday loan direct lenders <a href=http://paydaycashmoneyonline.com/>cash advance</a> express cash advance <a href="http://paydaycashmoneyonline.com/ ">payday loans online</a>
 • 2017-08-12 07:29:54 +0300
  bad credit loan lenders <a href=http://paydaycashmoneyonline.com/>payday loans</a> cash loans bad credit <a href="http://paydaycashmoneyonline.com/ ">pay day loans</a>
 • 2017-08-12 09:22:18 +0300
  payday lender <a href=http://paydaycashmoneyonline.com/>cash advance</a> loan advance <a href="http://paydaycashmoneyonline.com/ ">loans for bad credit</a>
 • 2017-08-12 18:14:49 +0300
  onlineloans <a href=http://paydayonlinemoneys.com/>payday loans online</a> payday advance near me <a href="http://paydayonlinemoneys.com/ ">emergency loans</a>
 • 2017-08-14 07:31:04 +0300
  loan affiliate programs <a href="https://personalmmol.org">best personal loans</a> quick cash loan <a href=https://personalmmol.org>small personal loans online</a> ’
 • 2017-08-14 10:42:58 +0300
  cash money payday loan <a href="https://paydaynnoo.org">cash advance online</a> loans with no credit check <a href=https://paydaynnoo.org>fast payday loan</a> ’
 • 2017-08-14 11:11:12 +0300
  http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ 247 overnightpharmacy buy viagra usa buy viagra 50mg http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - best canadian pharmacy to buy viagra anyone try generic viagra <a href="http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org">247 overnightpharmacy buy viagra usa;en;viagra</a> bangkok where to buy viagra
 • 2017-08-14 13:12:37 +0300
  loans poor credit <a href="https://paydayaazt.org">same day payday loan</a> personal loans no credit <a href=https://paydayaazt.org>payday cash loan</a> ’
 • 2017-08-14 17:27:37 +0300
  http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org/ age limit to buy viagra at what age can you buy viagra http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org - about buy viagra online links apcalis generic viagra <a href="http://viagrabuyonline.phartesdomusa.org">about buy viagra online links</a> apotek dk generic viagra
 • 2017-08-15 21:36:00 +0300
  payday cash loan <a href="https://personalaae.org">personal loans</a> cash advances <a href="https://personalaae.org">best personal loans</a> ’
 • 2017-08-18 02:17:23 +0300
  online payday loans - http://paydayvrvi.org installment loans bad credit <a href=http://paydayvrvi.org>cash advance definition</a> ’
 • 2017-08-18 18:21:44 +0300
  payday loan cash advance - http://paydayvrvi.org same day loans no credit <a href=http://paydayvrvi.org>cash advance loan</a> ’
 • 2017-08-23 03:05:41 +0300
  comprar cialis generico portugal <a href="http://cialisgsaa.com/">generic cialis online</a> pack viagra cialis <a href=http://cialisgsaa.com/>CialisSlike</a>
 • 2017-08-27 11:52:56 +0300
  http://med7.spmuz1.ru/map1.html http://med7.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med7.spmuz1.ru/map1.html">med7.spmuz1.ru</a> <a href=http://med7.spmuz1.ru/map1.html>med7.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med15.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/72226-mozhno-pit-muzhchine-zhenskuju-viagru.html можно пить мужчине женскую виагру <a href="http://men-med15.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/72226-mozhno-pit-muzhchine-zhenskuju-viagru.html">можно пить мужчине женскую виагру</a> <a href=http://men-med15.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/72226-mozhno-pit-muzhchine-zhenskuju-viagru.html>можно пить мужчине женскую виагру</a> http://men-med9.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/22387-levitra-instrukcija-po-primeneniju-cena-otzyvy-cena.html левитра инструкция по применению цена отзывы цена аналоги <a href="http://men-med9.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/22387-levitra-instrukcija-po-primeneniju-cena-otzyvy-cena.html">левитра инструкция по применению цена отзывы цена аналоги</a> <a href=http://men-med9.spmuz1.ru/zhenskaja-viagra/22387-levitra-instrukcija-po-primeneniju-cena-otzyvy-cena.html>левитра инструкция по применению цена отзывы цена аналоги</a> http://med12.spmuz1.ru/viagra/83435-dzheneriki-levitry-kupit-v-krasnodare.html дженерики левитры купить в краснодаре <a href="http://med12.spmuz1.ru/viagra/83435-dzheneriki-levitry-kupit-v-krasnodare.html">дженерики левитры купить в краснодаре</a> <a href=http://med12.spmuz1.ru/viagra/83435-dzheneriki-levitry-kupit-v-krasnodare.html>дженерики левитры купить в краснодаре</a>
 • 2017-08-27 14:59:54 +0300
  http://med1.spmuz1.ru/map1.html http://med1.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med1.spmuz1.ru/map1.html">med1.spmuz1.ru</a> <a href=http://med1.spmuz1.ru/map1.html>med1.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med2.spmuz1.ru/penon/48874-nezametno-dat-viagru-zhenschine.html незаметно дать виагру женщине <a href="http://men-med2.spmuz1.ru/penon/48874-nezametno-dat-viagru-zhenschine.html">незаметно дать виагру женщине</a> <a href=http://men-med2.spmuz1.ru/penon/48874-nezametno-dat-viagru-zhenschine.html>незаметно дать виагру женщине</a>
 • 2017-08-27 21:34:09 +0300
  http://men-med6.spmuz1.ru/map1.html http://men-med6.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med6.spmuz1.ru/map1.html">men-med6.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med6.spmuz1.ru/map1.html>men-med6.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med2.spmuz1.ru/new-night/82881-vremja-dejstvija-sialis-5-mg.html время действия сиалис 5 мг <a href="http://men-med2.spmuz1.ru/new-night/82881-vremja-dejstvija-sialis-5-mg.html">время действия сиалис 5 мг</a> <a href=http://men-med2.spmuz1.ru/new-night/82881-vremja-dejstvija-sialis-5-mg.html>время действия сиалис 5 мг</a>
 • 2017-08-28 08:58:11 +0300
  http://med13.spmuz1.ru/map1.html http://med13.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med13.spmuz1.ru/map1.html">med13.spmuz1.ru</a> <a href=http://med13.spmuz1.ru/map1.html>med13.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med4.spmuz1.ru/penon/56462-viagra-muzhskaja-dlja-zhenschin.html виагра мужская для женщин <a href="http://men-med4.spmuz1.ru/penon/56462-viagra-muzhskaja-dlja-zhenschin.html">виагра мужская для женщин</a> <a href=http://men-med4.spmuz1.ru/penon/56462-viagra-muzhskaja-dlja-zhenschin.html>виагра мужская для женщин</a>
 • 2017-08-28 12:28:23 +0300
  http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html">men-med13.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med13.spmuz1.ru/map1.html>men-med13.spmuz1.ru/map1.html</a> http://med6.spmuz1.ru/viagra/80337-dapoksetin-kupit-v-samare-adresa-aptek.html дапоксетин купить в самаре адреса аптек <a href="http://med6.spmuz1.ru/viagra/80337-dapoksetin-kupit-v-samare-adresa-aptek.html">дапоксетин купить в самаре адреса аптек</a> <a href=http://med6.spmuz1.ru/viagra/80337-dapoksetin-kupit-v-samare-adresa-aptek.html>дапоксетин купить в самаре адреса аптек</a>
 • 2017-08-28 15:53:40 +0300
  http://men-med2.spmuz1.ru/map1.html http://men-med2.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://men-med2.spmuz1.ru/map1.html">men-med2.spmuz1.ru</a> <a href=http://men-med2.spmuz1.ru/map1.html>men-med2.spmuz1.ru/map1.html</a> http://men-med4.spmuz1.ru/vimaks/37372-levitra-ukraina-cena-v-apteke.html левитра украина цена в аптеке <a href="http://men-med4.spmuz1.ru/vimaks/37372-levitra-ukraina-cena-v-apteke.html">левитра украина цена в аптеке</a> <a href=http://men-med4.spmuz1.ru/vimaks/37372-levitra-ukraina-cena-v-apteke.html>левитра украина цена в аптеке</a>
 • 2017-08-28 18:10:23 +0300
  does medicare cover viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra generic</a> how viagra works best <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">cheap viagra</a>
 • 2017-08-28 19:23:14 +0300
  over the counter viagra walgreens <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> viagra samples <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-29 01:54:43 +0300
  viagra cost per pill <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra cheap</a> otc viagra walmart <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">cheap viagra</a>
 • 2017-08-29 02:28:56 +0300
  nature's viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> cheap viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-29 07:57:41 +0300
  viagra 4 hours warning <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>generic viagra</a> viagra dosage <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra online</a>
 • 2017-08-29 10:47:09 +0300
  non prescription viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>viagra online</a> how does viagra work <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-29 14:14:16 +0300
  cost of viagra without insurance <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>cheap viagra</a> viagra replacement <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-29 14:59:52 +0300
  whats in viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra</a> viagra substitute over the counter <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">cheap viagra</a>
 • 2017-08-30 22:23:17 +0300
  http://med7.spmuz1.ru/map1.html http://med7.spmuz1.ru/map1.html <a href="http://med7.spmuz1.ru/map1.html">med7.spmuz1.ru</a> <a href=http://med7.spmuz1.ru/map1.html>med7.spmuz1.ru/map1.html</a> http://med3.spmuz1.ru/p-force/72251-kupit-v-volgograde-sialis.html купить в волгограде сиалис <a href="http://med3.spmuz1.ru/p-force/72251-kupit-v-volgograde-sialis.html">купить в волгограде сиалис</a> <a href=http://med3.spmuz1.ru/p-force/72251-kupit-v-volgograde-sialis.html>купить в волгограде сиалис</a>
 • 2017-08-31 01:20:33 +0300
  herbal viagra that works <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> what viagra feels like <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra online</a>
 • 2017-08-31 05:36:15 +0300
  ben stiller viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>generic viagra</a> can you buy viagra online <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra generic</a>
 • 2017-08-31 08:41:16 +0300
  side effect of viagra <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra</a> substitutes for viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-31 09:51:44 +0300
  viagra e pressione alta <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra online</a> viagra falls <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">buy viagra</a>
 • 2017-08-31 14:10:32 +0300
  viagra without ed <a href=http://buyviagranyonlinerx.com/>buy viagra</a> how to buy viagra <a href="http://buyviagranyonlinerx.com/">viagra online</a>
 • 2017-08-31 18:15:28 +0300
  loans for bad credit no guarantor <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> need cash fast loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans</a>
 • 2017-08-31 19:34:58 +0300
  payday loans bad credit ok <a href=http://paydayloansnyonline.com>pay day loans</a> payday loans without lenders <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-09-01 02:14:15 +0300
  direct lending <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> loan for poor credit <a href="http://paydayloansnyonline.com">pay day loans</a>
 • 2017-09-01 06:14:58 +0300
  payday loans with bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> loans for people with bad credit rating <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-01 07:46:10 +0300
  where can i get a small loan with bad credit <a href=http://paydayloansnyonline.com>payday loans online</a> loans to pay off payday loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-01 14:28:15 +0300
  cash advance indianapolis <a href=http://paydayloansnyonline.com>loans for bad credit</a> small amount loans <a href="http://paydayloansnyonline.com">cash advance</a>
 • 2017-09-01 19:55:06 +0300
  payday loan stores near me <a href=http://paydayloansnyonline.com>personal loans</a> i need money now and fast <a href="http://paydayloansnyonline.com">pay day loans</a>
 • 2017-09-02 00:04:46 +0300
  top payday loans <a href=http://paydayloansnyonline.com>personal loans</a> i need a personal loan not a payday loan <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans online</a>
 • 2017-09-02 03:13:39 +0300
  cash advance lenders only <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> online loan <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans</a>
 • 2017-09-02 08:25:13 +0300
  online bank <a href=http://paydayloansnyonline.com>cash advance</a> payday loan direct lenders <a href="http://paydayloansnyonline.com">personal loans</a>
 • 2017-09-02 12:40:53 +0300
  bad credit personal loans florida <a href=http://paydayloansnyonline.com>personal loans</a> mypayday <a href="http://paydayloansnyonline.com">payday loans</a>
 • 2017-09-03 05:11:49 +0300
  cost cialis generic drugs <a href=http://buycialisdrx.com/>cialis</a> cialis tablets vega <a href="http://buycialisdrx.com/">cheap cialis</a>
 • 2017-09-06 03:10:39 +0300
  cheapest viagra online - http://lolviagrah.com/ online viagra <a href=http://lolviagrah.com/>viagra online</a> ’
 • 2017-09-06 07:42:55 +0300
  generic viagra 100mg - http://lolviagrah.com/ viagra brand <a href=http://lolviagrah.com/>viagra generic</a> ’
 • 2017-09-06 21:31:22 +0300
  duração efeito cialis 20mg <a href="http://cialisxrm.com/">effets secondaire cialis 20 mg </a> cialis kopen in tilburg <a href=http://cialisxrm.com/>cialis coupon</a>
 • 2017-09-07 03:51:23 +0300
  viagra overnight delivery <a href="http://lolviagrah.com/">generic viagra</a> viagra women <a href=http://lolviagrah.com/>viagra price</a> ’
 • 2017-09-07 08:20:41 +0300
  viagra wiki <a href="http://lolviagrah.com/">viagra cheap</a> viagra brand secure <a href=http://lolviagrah.com/>viagra cheap</a> ’
 • 2017-09-12 03:00:55 +0300
  すべての <a href=http://xiuba545.com/>xiuba545.com</a> 投稿者
 • 2017-09-12 12:34:33 +0300
  すべての <a href=http://wififile.com/>xiuba545.com</a> 投稿者
 • 2017-09-12 13:04:18 +0300
  すべての http://wififile.com 投稿者
 • 2017-09-12 14:27:47 +0300
  すべての http://usesquish.com whiterockers.com wififile.com xiuba545.com yahappimbls.com ysalc.com lendicoplus.com 投稿者
 • 2017-09-12 14:52:09 +0300
  すべての http://ysalc.com usesquish.com tvasset.com whiterockers.com wififile.com 投稿者
 • 2017-09-17 17:25:12 +0300
  proper dose cialis 20mg <a href=http://buycialisdaonlinerx.com>generic cialis online</a> cheap online female cialis ciali s <a href="http://buycialisdaonlinerx.com">generic cialis</a>
 • 2017-09-17 21:39:24 +0300
  viagra dejstvo cialis pills <a href=http://buycialisdaonlinerx.com>generic cialis online</a> experience cialis 20mg <a href="http://buycialisdaonlinerx.com">buy cialis generic</a>
 • 2017-09-17 23:11:01 +0300
  spam viagra cialis generic levitra <a href=>generic cialis online</a> cialis online cheap cialis <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >buy cialis generic</a>
 • 2017-09-18 01:13:40 +0300
  canada cialis generic difficulty breathing <a href=>cheap generic cialis</a> buy tadalafil online <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >generic cialis online</a>
 • 2017-09-18 04:54:24 +0300
  free viagra samples <a href="https://viagraciom.com">viagra</a> brand name viagra no prescription <a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’
 • 2017-09-18 05:22:34 +0300
  viagra more health continuing education cialis 20mg cialis <a href=>buy cialis generic</a> cialis splitting tablets <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >buy cialis generic</a>
 • 2017-09-18 06:35:27 +0300
  effects of viagra <a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> viagra uk <a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’
 • 2017-09-18 07:13:42 +0300
  buy genuine cialis 20mg <a href=>generic cialis online</a> super viagra soft tabs cialis pills <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >buy cialis generic</a>
 • 2017-09-18 09:33:03 +0300
  viagra more health continuing education cialis 20mg cialis <a href=>cialis</a> india generic cialis <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >cheap generic cialis</a>
 • 2017-09-18 09:41:04 +0300
  cialis online prescription <a href=>generic cialis online</a> generic cialis from canada <a href= http://buycialisdaonlinerx.com >generic cialis</a>
captcha
Resimde gördüğünüz harfleri yukarıdaki alana giriniz
sag

“Göçebe Bilgi”

Disiplin kimliğin, kimlik aklın, akıl hayal gücünün yerini almasın; düşünce disiplinler, fiiller, diller, kültürler "arası" dolaşsın diye... Bilgiyi neşelendirmek için… Zihin "göçebe"...